AF ในขยายโฟกัส (ภาพนิ่ง)

ท่านสามารถโฟกัสไปที่วัตถุได้แม่นยำมากขึ้นโดยใช้โฟกัสอัตโนมัติโดยการขยายพื้นที่ซึ่งท่านต้องการจะโฟกัส ขณะที่ภาพที่ขยายแสดงขึ้น ท่านสามารถโฟกัสไปยังพื้นที่ขนาดเล็กกว่าจุดที่ปรับได้

 1. MENU (ตั้งค่ากล้อง1) → [AF ในขยายโฟกัส][เปิด]
 2. MENU (ตั้งค่ากล้อง1) → [ขยายโฟกัส]
 3. ขยายภาพโดยกดตรงกลางของปุ่มควบคุม จากนั้นปรับตำแหน่งโดยใช้ด้านบน/ล่าง/ซ้าย/ขวาของปุ่มควบคุม
  • แต่ละครั้งที่กดตรงกลาง กำลังขยายก็จะเปลี่ยนไป
 4. กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อปรับโฟกัส
  • กล้องจะจับโฟกัสไปที่ตำแหน่งของ บริเวณตรงกลางจอภาพ
 5. กดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุดเพื่อถ่ายภาพ
  • กล้องจะออกจากการแสดงผลที่ขยายหลังจากถ่ายภาพ

คำแนะนำ

 • แนะนำให้ใช้ขาตั้งกล้องเพื่อการระบุตำแหน่งที่ต้องการขยายอย่างถูกต้อง
 • ท่านสามารถตรวจสอบตำแหน่งโฟกัสอัตโนมัติได้โดยขยายภาพที่แสดง หากต้องการปรับตำแหน่งโฟกัสใหม่ ให้ปรับพื้นที่โฟกัสในหน้าจอที่ขยาย จากนั้นกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง

หมายเหตุ

 • หากท่านขยายพื้นที่บริเวณขอบของหน้าจอ กล้องอาจไม่สามารถโฟกัสได้
 • ไม่สามารถปรับระดับแสงและสมดุลแสงขาวขณะกำลังขยายภาพที่แสดง
 • [AF ในขยายโฟกัส] ไม่ทำงานในสถานการณ์ต่อไปนี้
  • ขณะถ่ายภาพเคลื่อนไหว
  • เมื่อตั้ง [โหมดโฟกัส] ไปที่ [AF ต่อเนื่อง]
  • เมื่อตั้งค่า [โหมดโฟกัส] ไว้ที่ [AF อัตโนมัติ] และตั้งค่าโหมดถ่ายภาพเป็นอย่างอื่นนอกเหนือจาก P/A/S/M
  • เมื่อตั้ง [โหมดโฟกัส] ไว้ที่ [AF อัตโนมัติ] และตั้ง [โหมดขับเคลื่อน] ไว้ที่ [ถ่ายภาพต่อเนื่อง]
  • เมื่อใช้อะแดปเตอร์แปลงเมาท์ (แยกจำหน่าย)
 • ขณะกำลังขยายภาพที่แสดง ฟังก์ชั่นต่อไปนี้จะใช้งานไม่ได้
  • [AF ตามตา]
  • [Eye-Start AF]
  • [AF ล่วงหน้า]
  • [ใบหน้า/ตาก่อนใน AF]