Prehliadanie statických záberov

Umožňuje prehliadanie uložených záberov.

  1. Voľbou MENU (Playback) → [Playback Target][Select Playback Media] vyberte slot na pamäťovú kartu, ktorý sa má prehrávať.
  2. Stlačením tlačidla (Prehrávanie) prepnite fotoaparát do režimu prehrávania.
  3. Záber zvoľte pomocou ovládacieho kolieska.
    • Zábery nasnímané pomocou nepretržitého snímania alebo intervalového snímania sa zobrazia ako jedna skupina. Ak chcete prehliadať zábery v skupine, stlačte stred ovládacieho kolieska.

Rada

  • Výrobok vytvorí obrazový databázový súbor na pamäťovej karte na ukladanie a zobrazovanie záberov. Záber, ktorý nie je zaregistrovaný v obrazovom databázovom súbore, sa nemusí zobraziť správne. Ak chcete zobraziť zábery nasnímané pomocou iných zariadení, zaregistrujte tieto zábery do obrazového databázového súboru pomocou MENU (Shooting) → [Media][Recover Image DB].
  • Ak zobrazíte zábery bezprostredne po nepretržitom snímaní, na monitore sa môže zobraziť ikona, ktorá znamená, že sa zapisujú dáta/počet záberov, ktoré zostali na zápis. Počas zapisovania nie sú niektoré funkcie dostupné.
  • Keď sa [Focus Frame Display] nastaví na [On], na prehliadaných záberoch sa bude zobrazovať rámček zaostrenia v čase snímania. Rámček zaostrenia, ktorý sa použil na zaostrenie počas snímania, sa zobrazí zelenou farbou. Aj keď sa počas snímania zobrazilo viacero rámčekov zaostrenia, počas prehliadania sa bude zobrazovať len ten, na ktorý sa fotoaparát skutočne pokúsil zaostriť.