Poznámky týkajúce sa akumulátora a nabíjania akumulátora

Poznámky týkajúce sa akumulátora

 • Používajte len originálne akumulátory značky Sony.
 • Správny indikátor stavu batérie sa nemusí zobraziť za určitých prevádzkových podmienok alebo podmienok prostredia.
 • Akumulátor nevystavujte pôsobeniu vody. Akumulátor nie je odolný voči vode.
 • Akumulátor nenechávajte na mimoriadne horúcich miestach, ako napríklad v aute alebo na priamom slnečnom svetle.

Poznámky týkajúce sa nabíjania akumulátora

 • Pred prvým použitím tohto výrobku nabite akumulátor (je súčasťou dodávky).
 • Nabitý akumulátor sa postupne vybíja, aj keď sa nepoužíva. Nabite akumulátor pred každým použitím výrobku, aby ste neprišli o žiadnu príležitosť nasnímať zábery.
 • Nenabíjajte akumulátory okrem akumulátorov určených pre tento výrobok. V opačnom prípade môže dôjsť k únikom elektrolytu, prehrievaniu, výbuchom, zasiahnutiam elektrickým prúdom, popáleninám alebo zraneniam.
 • Keď použijete úplne nový akumulátor alebo akumulátor, ktorý sa nepoužíval dlhý čas, kontrolka nabíjania (CHARGE) môže rýchlo blikať, keď sa akumulátor nabíja. Ak k tomu dôjde, vyberte akumulátor a potom ho znova vložte na nabíjanie.
 • Odporúčame nabíjať akumulátor pri teplote okolia od 10 °C do 30 °C. Akumulátor sa nemusí nabiť správne pri teplote mimo tohto rozsahu.
 • Činnosť nie je možné zaručiť so všetkými externými zdrojmi napájania.
 • Po dokončení nabíjania odpojte nabíjačku od elektrickej zásuvky, ak sa nabíjanie vykonávalo pomocou nabíjačky, alebo odpojte USB kábel od fotoaparátu, ak sa batéria nabíjala počas jej vloženia vo fotoaparáte. V opačnom prípade môže dôjsť k skráteniu výdrže akumulátora.
 • Nenabíjajte akumulátor nepretržite ani opakovane bez toho, aby sa použil, ak je už úplne alebo takmer nabitý. V opačnom prípade môže dôjsť k zhoršeniu činnosti akumulátora.
 • Ak počas nabíjania bliká kontrolka nabíjania výrobku, vyberte akumulátor, ktorý sa nabíja a potom pevne vložte rovnaký akumulátor späť do výrobku. Ak kontrolka nabíjania znova bliká, môže to znamenať, že akumulátor je chybný, alebo že je vložený iný ako určený typ akumulátora. Skontrolujte, či je daný akumulátor určeného typu.
  Ak je akumulátor určeného typu, vyberte akumulátor, nahraďte ho novým alebo iným akumulátorom a skontrolujte, či sa novovložený akumulátor nabíja správne. Ak sa novovložený akumulátor nabíja správne, znamená to, že predtým vložený akumulátor môže byť chybný.

Indikátor stavu akumulátora

 • Indikátor stavu batérie sa zobrazí na displeji.

  Vyobrazenie ikon indikátora stavu akumulátora

  A: Vysoká úroveň nabitia akumulátora

  B: Akumulátor je vybitý

 • Trvá to približne minútu, kým sa zobrazí správny indikátor stavu batérie.
 • Správny indikátor stavu batérie sa nemusí zobraziť za určitých prevádzkových podmienok alebo podmienok prostredia.
 • Ak sa indikátor stavu akumulátora nezobrazí na displeji, stlačením tlačidla DISP (Nastavenie zobrazenia) ho zobrazíte.

Účinné používanie akumulátora

 • Výkon batérie klesá v prostredí s nízkou teplotou. To znamená, že prevádzkový čas akumulátora na miestach s nízkou teplotou je kratší. Aby sa zaistilo dlhšie používanie akumulátora, odporúčame vložiť akumulátor do vrecka blízko tela, aby sa zohrial, a potom ho vložiť do tohto výrobku bezprostredne pred začatím snímania. Ak máte vo vrecku akékoľvek kovové predmety, ako sú napríklad kľúče, dávajte pozor, aby nedošlo k skratu.
 • Akumulátor sa rýchlo vybije, ak budete často používať blesk alebo funkciu nepretržitého snímania, často zapínať/vypínať fotoaparát alebo nastavíte veľmi vysoký jas monitora.
 • Pred snímaním samotných záberov odporúčame pripraviť si náhradné akumulátory a zhotoviť skúšobné zábery.
 • Ak je konektor akumulátora znečistený, je možné, že sa výrobok nebude dať zapnúť alebo sa akumulátor nenabije správne. V takomto prípade vyčistite batériu jemným poutieraním akéhokoľvek prachu mäkkou handričkou alebo vatovým tampónom.

Spôsob skladovania akumulátora

Aby sa zachovala funkcia akumulátora, nabite akumulátor a potom ho úplne vybite vo fotoaparáte minimálne raz do roka pred jeho uskladnením. Akumulátor skladujte na chladnom, suchom mieste po jeho vybratí z fotoaparátu.

Životnosť akumulátora

 • Životnosť akumulátora je obmedzená. Ak budete opakovane alebo dlhodobo používať rovnakú batériu, jej kapacita postupne klesne. Ak dôjde k značnému skráteniu disponibilného času akumulátora, pravdepodobne nastal čas na jeho výmenu za nový akumulátor.
 • Životnosť akumulátora sa mení podľa spôsobu jeho skladovania a podľa prevádzkových podmienok a prostredia, v ktorých sa každý akumulátor používa.