Prenos záberov do počítača

Zábery môžete importovať z fotoaparátu do počítača pripojením fotoaparátu k počítaču pomocou USB kábla alebo vložením pamäťovej karty fotoaparátu do počítača.

Otvorte priečinok s uloženými zábermi, ktoré chcete importovať, a potom skopírujte zábery do počítača.


Príklad: Stromová štruktúra priečinkov počas pripojenia veľkokapacitnej pamäte USB

  • Karta SD

    Stromový diagram znázorňujúci štruktúru priečinkov počas pripojenia veľkokapacitnej pamäte USB

  • Pamäťová karta CFexpress Type A

    Stromový diagram znázorňujúci štruktúru priečinkov počas pripojenia veľkokapacitnej pamäte USB

DCIM: statické zábery

CLIP: videozáznamy

SUB: zástupné videozáznamy

Poznámka

  • Neupravujte ani inak nespracovávajte súbory/priečinky videozáznamov z pripojeného počítača. Môže dôjsť k poškodeniu alebo znemožneniu prehrávania súborov videozáznamov. Nevymazávajte videozáznamy na pamäťovej karte z počítača. Spoločnosť Sony nebude niesť zodpovednosť za následky vyplývajúce z takýchto úkonov prostredníctvom počítača.
  • Ak odstránite zábery alebo vykonáte iné úkony z pripojeného počítača, obrazový databázový súbor sa môže stať nekonzistentným. V takomto prípade opravte obrazový databázový súbor.
  • Počas pripojenia MTP je stromová štruktúra priečinkov odlišná.