S&Q Settings

videozáznam

Môžete zachytiť moment, ktorý sa nedá zachytiť voľným okom (spomalený záznam) alebo môžete zaznamenať dlhodobý jav do komprimovaného videozáznamu (zrýchlený záznam). Napríklad, môžete zaznamenať intenzívnu športovú scénu, moment, keď vták vzlietne, rozkvitajúci kvet a meniaci sa pohľad na oblaky či hviezdu oblohu. Zvuk sa nezaznamená.

 1. Nastavte otočný prepínač režimov na (S&Q Motion).
 2. Zvoľte MENU (Shooting) → [Shooting Mode][Exposure Mode] → a zvoľte požadované nastavenie spomaleného/zrýchleného záznamu (Program Auto, Aperture Priority, Shutter Priority alebo Manual Exposure).
 3. Zvoľte MENU (Shooting) → [Image Quality][S&Q Settings] → Zvoľte položku na nastavenie a potom zvoľte požadované nastavenie.
 4. Stlačením tlačidla MOVIE (videozáznam) spustíte snímanie.
  • Opätovným stlačením tlačidla MOVIE zastavíte snímanie.

Podrobnosti položky ponuky

Rec Frame Rate:
Voľba snímkovej frekvencie videozáznamu.
Frame Rate:
Voľba snímkovej frekvencie snímania.
Record Setting:
Voľba prenosovej rýchlosti, vzorkovania farieb a bitovej hĺbky videozáznamu.

 • Hodnoty, ktoré je možné nastaviť pre [Rec Frame Rate] a [Record Setting] sú rovnaké ako hodnoty nastavení pre [Movie Settings].
 • Formát zaznamenaného videozáznamu bude rovnaký ako nastavenie [File Format].


Rýchlosť prehrávania

Rýchlosť prehrávania sa bude meniť tak, ako je to uvedené nižšie, v závislosti od priradenia [Rec Frame Rate] a [Frame Rate].

Keď je [NTSC/PAL Selector] nastavený na NTSC

Frame Rate Rec Frame Rate: 24p Rec Frame Rate: 30p Rec Frame Rate: 60p Rec Frame Rate: 120p
240fps 10-krát pomalšie 8-krát pomalšie 4-krát pomalšie 2-krát pomalšie
120fps 5-krát pomalšie 4-krát pomalšie 2-krát pomalšie Normálna rýchlosť prehrávania
60fps 2,5-krát pomalšie 2-krát pomalšie Normálna rýchlosť prehrávania 2-krát rýchlejšie
30fps 1,25-krát pomalšie Normálna rýchlosť prehrávania 2-krát rýchlejšie 4-krát rýchlejšie
15fps 1,6-krát rýchlejšie 2-krát rýchlejšie 4-krát rýchlejšie 8-krát rýchlejšie
8fps 3-krát rýchlejšie 3,75-krát rýchlejšie 7,5-krát rýchlejšie 15-krát rýchlejšie
4fps 6-krát rýchlejšie 7,5-krát rýchlejšie 15-krát rýchlejšie 30-krát rýchlejšie
2fps 12-krát rýchlejšie 15-krát rýchlejšie 30-krát rýchlejšie 60-krát rýchlejšie
1fps 24-krát rýchlejšie 30-krát rýchlejšie 60-krát rýchlejšie 120-krát rýchlejšie


Keď je [NTSC/PAL Selector] nastavený na PAL

Frame Rate Rec Frame Rate: 25p Rec Frame Rate: 50p Rec Frame Rate: 100p
200fps 8-krát pomalšie 4-krát pomalšie 2-krát pomalšie
100fps 4-krát pomalšie 2-krát pomalšie Normálna rýchlosť prehrávania
50fps 2-krát pomalšie Normálna rýchlosť prehrávania 2-krát rýchlejšie
25fps Normálna rýchlosť prehrávania 2-krát rýchlejšie 4-krát rýchlejšie
12fps 2,08-krát rýchlejšie 4,16-krát rýchlejšie 8,33-krát rýchlejšie
6fps 4,16-krát rýchlejšie 8,33-krát rýchlejšie 16,66-krát rýchlejšie
3fps 8,33-krát rýchlejšie 16,66-krát rýchlejšie 33,33-krát rýchlejšie
2fps 12,5-krát rýchlejšie 25-krát rýchlejšie 50-krát rýchlejšie
1fps 25-krát rýchlejšie 50-krát rýchlejšie 100-krát rýchlejšie
 • [240fps]/[200fps] sa nedajú zvoliť, keď sa [File Format] nastaví na nasledujúce položky:
  • XAVC HS 4K
  • XAVC S 4K
  • XAVC S-I 4K

Rada

Poznámka

 • Pri spomalenom/zrýchlenom zázname sa skutočný čas snímania líši od času zaznamenaného vo videozázname. Dostupný záznamový čas zobrazený v hornej časti monitora uvádza zostávajúci záznamový čas videozáznamu, nie zostávajúci záznamový čas na pamäťovej karte.
 • Pri spomalenom zázname sa rýchlosť uzávierky zvýši a môže sa stať, že nebudete schopní získať správnu expozíciu. Ak k tomu dôjde, znížte hodnotu clony alebo nastavte citlivosť ISO na vyššiu hodnotu.
 • Počas spomaleného/zrýchleného záznamu nebudú nasledujúce funkcie dostupné.
  • [Time Code Run]
  • [Time Code Output]