Uzamknutie úrovne zábleskovej expozície FEL

statický záber, videozáznam

Intenzita záblesku sa automaticky nastaví tak, aby objekt získal optimálnu expozíciu počas normálneho snímania s bleskom. Intenzitu záblesku je možné nastaviť aj vopred.
FEL: Úroveň zábleskovej expozície

 1. MENU (Setup) → [Operation Customize][Custom Key Setting]→ požadované tlačidlo, potom priraďte funkciu [FEL Lock toggle] danému tlačidlu.
 2. Uveďte do stredu objekt, pre ktorý sa má úroveň zábleskovej expozície FEL uzamknúť a nastavte zaostrenie.

 3. Stlačte tlačidlo, pre ktoré je zaregistrované [FEL Lock toggle], a nastavte intenzitu blesku.
  • Odpáli sa predzáblesk.
  • Rozsvieti sa (Uzamknutie zábleskovej expozície).
 4. Nastavte kompozíciu záberu a nasnímajte záber.

  • Ak chcete odblokovať uzamknutie úrovne zábleskovej expozície, opäť stlačte tlačidlo, pre ktoré je [FEL Lock toggle] zaregistrované.

Rada

 • Nastavením možnosti [FEL Lock hold] môžete podržať dané nastavenie, kým je stlačené tlačidlo. Pomocou nastavenia [FEL Lock/AEL hold] a [FEL Lock/AEL tggle.] tiež môžete snímať zábery s uzamknutou automatickou expozíciou v nasledujúcich situáciách.
  • Keď je [Flash Mode] nastavený na [Flash Off] alebo [Autoflash].
  • Keď sa blesk nedá vypnúť.
  • Keď sa používa externý blesk, ktorý je prepnutý do manuálneho režimu.

Poznámka

 • Uzamknutie úrovne zábleskovej expozície sa nedá nastaviť, keď nie je pripojený blesk.
 • Ak sa pripojí blesk, ktorý nepodporuje uzamknutie úrovne zábleskovej expozície, zobrazí sa chybové hlásenie.
 • Keď sa pevne nastavia automatická expozícia aj uzamknutie zábleskovej expozície, rozsvieti sa ikona (Uzamknutie automatickej expozície/uzamknutie zábleskovej expozície).