Shutter Priority

Pohyb pohybujúceho sa objektu sa dá vyjadriť rôznymi spôsobmi nastavením rýchlosti uzávierky, napríklad, v momente pohybu pomocou vysokej rýchlosti uzávierky alebo ako záber rozmazaného pohybu pomocou nízkej rýchlosti uzávierky.

 1. Nastavte otočný prepínač režimov na S (Shutter Priority).
 2. Požadovanú hodnotu zvoľte otočením predného/zadného ovládača.
  • Ak sa po vykonaní nastavenia nedá správna expozícia získať, v prostredí snímania bude blikať hodnota clony. Ak k tomu dôjde, zmeňte rýchlosť uzávierky.
 3. Nastavte zaostrenie a nasnímajte požadovaný objekt.
  Clona sa automaticky nastaví tak, aby sa získala správna expozícia.

Rada

 • Použite statív, aby nedošlo k chveniu fotoaparátu, keď ste zvolili nízku rýchlosť uzávierky.
 • Keď snímate športové scény vo vnútornom prostredí, citlivosť ISO nastavte na vyššiu hodnotu.

Poznámka

 • Výstražný indikátor SteadyShot sa nezobrazí v režime priority rýchlosti uzávierky.
 • Keď je [Long Exposure NR] nastavené na [On] a rýchlosť uzávierky je 1 sekúnd alebo viac, redukcia šumu sa vykoná po snímaní počas rovnako dlhého času, ako dlho bola otvorená uzávierka. V priebehu vykonávania redukcie šumu sa nedajú snímať ďalšie zábery.
 • Jas záberu na displeji sa môže líšiť od skutočne nasnímaného záberu.