Voľba oblasti zaostrovania (Focus Area)

statický záber, videozáznam

Nastavte typ zaostrovacieho rámčeka pri snímaní pomocou automatického zaostrovania. Zvoľte režim podľa objektu.

 1. MENU (Focus) → [Focus Area][Focus Area] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Wide:
Automaticky zaostrí na objekt s pokrytím celého rozsahu displeja. Keď stlačíte tlačidlo spúšte do polovice v režime snímania statických záberov, okolo zaostrenej oblasti sa zobrazí zelený rámček.

Zone:
Zvoľte zónu na monitore, na ktorú je potrebné zaostriť, a výrobok automaticky zvolí oblasť zaostrovania.

Center Fix:
Výrobok automaticky zaostrí na objekt v strede záberu. Použite spolu s funkciou uzamknutia zaostrenia na vytvorenie požadovanej kompozície záberu.

Spot: S/Spot: M/Spot: L:
Umožňuje posunúť zaostrovací rámček do požadovaného bodu na displeji a zaostriť na mimoriadne malý objekt v úzkej oblasti.

Expand Spot:
Ak výrobok nedokáže zaostriť na jeden zvolený bod, použije zaostrovacie body okolo [Spot] ako oblasti s druhotnou prioritou na dosiahnutie zaostrenia.

Tracking:
Toto nastavenie bude dostupné len vtedy, keď sa [Focus Mode] nastaví na [Continuous AF]. Po podržaní tlačidla spúšte stlačeného do polovice bude výrobok sledovať daný objekt v rámci zvolenej oblasti automatického zaostrovania. Namierte kurzor na [Tracking] v prostredí nastavenia [Focus Area] a potom zvoľte požadovanú oblasť na spustenie sledovania pomocou ľavej/pravej strany ovládacieho kolieska. Oblasť spustenia sledovania môžete posunúť do požadovaného bodu aj určením danej oblasti ako [Tracking: Zone], [Tracking: Spot S]/[Tracking: Spot M]/[Tracking: Spot L] alebo [Tracking: Expand Spot].


Rada

 • Pri východiskových nastaveniach je [Focus Area] priradená tlačidlu C2.

Poznámka

 • [Focus Area] sa uzamkne na [Wide] v nasledujúcich situáciách:
  • [Intelligent Auto]
 • Oblasť zaostrovania sa nemusí rozsvietiť počas nepretržitého snímania a ani vtedy, keď sa tlačidlo spúšte naraz stlačí úplne nadol.
 • Keď sa otočný prepínač režimov nastaví na (Movie) alebo (S&Q Motion) alebo počas snímania videozáznamu, [Tracking] sa nebude dať zvoliť ako [Focus Area].


Príklady zobrazenia zaostrovacieho rámčeka

Zaostrovací rámček sa bude líšiť nasledovne.


Pri zaostrovaní na väčšiu oblasť

Príklad rámčeka zaostrenia pri zaostrovaní na väčšiu oblasť

Pri zaostrovaní na menšiu oblasť

Príklad rámčeka zaostrenia pri zaostrovaní na menšiu oblasť

 • Keď sa [Focus Area] nastaví na [Wide] alebo [Zone], zaostrovací rámček sa môže prepínať medzi možnosťou „Pri zaostrovaní na väčšiu oblasť“ a možnosťou „Pri zaostrovaní na menšiu oblasť“ v závislosti od objektu alebo situácie.
 • Keď pripojíte objektív A-mount s montážnym adaptérom (LA-EA3 alebo LA-EA5) (predáva sa osobitne), môže sa zobraziť zaostrovací rámček pre možnosť „Pri zaostrovaní na menšiu oblasť“.

Keď sa zaostrenie dosiahne automaticky na základe celého rozsahu monitora

Príklad rámčeka zaostrenia, keď sa zaostrenie dosiahne automaticky na základe celého rozsahu monitora

 • Keď používate inú funkciu zoomu, ako je optický zoom, nastavenie [Focus Area] sa deaktivuje a zaostrovací rámček sa zobrazí bodkovanou čiarou. Automatické zaostrovanie bude pracovať s prioritou na stredovú oblasť a jej okolie.


Spôsob posuvu oblasti zaostrovania

 • Oblasť zaostrovania môžete posunúť pomocou multifunkčného voliča, keď je [Focus Area] nastavená na nasledujúcu možnosť:
  • [Zone]
  • [Spot: S]/[Spot: M]/[Spot: L]
  • [Expand Spot]
  • [Tracking: Zone]
  • [Tracking: Spot S]/[Tracking: Spot M]/[Tracking: Spot L]
  • [Tracking: Expand Spot]

  Ak vopred priradíte [Focus Standard] stredu multifunkčného voliča, budete môcť posunúť zaostrovací rámček späť do stredu monitora stlačením stredu multifunkčného voliča.

Rada

 • Keď sa [Focus Area] nastaví na [Spot] alebo [Expand Spot], zaostrovací rámček budete môcť naraz posunúť v rámci väčšej vzdialenosti pomocou multifunkčného voliča nastavením [AF Frame Move Amt] na [Large].
 • Zaostrovací rámček je možné rýchlo posunúť jeho dotykom a posunutím na monitore. Vopred nastavte [Touch Operation] na [On] a [Touch Func. in Shooting] nastavte na [Touch Focus].


Spôsob dočasného sledovania objektu (Tracking On)

Môžete dočasne zmeniť nastavenie pre [Focus Area] na [Tracking], pokiaľ podržíte stlačené používateľské tlačidlo, ktorému ste vopred priradili funkciu [Tracking On]. Nastavenie [Focus Area] pred tým, ako ste aktivovali [Tracking On], sa prepne na ekvivalentné nastavenie [Tracking].

Napríklad:

[Focus Area] pred aktiváciou [Tracking On] [Focus Area] pokiaľ je aktívna funkcia [Tracking On]
[Wide] [Tracking: Wide]
[Spot: S] [Tracking: Spot S]
[Expand Spot] [Tracking: Expand Spot]


Automatické zaostrovanie s fázovou detekciou

Keď sa v rámci oblasti automatického zaostrovania nachádzajú body automatického zaostrovania s fázovou detekciou, výrobok použije kombinované automatické zaostrovanie automatického zaostrovania s fázovou detekciou a automatického zaostrovania na základe merania kontrastu.

Poznámka

 • Automatické zaostrovanie s fázovou detekciou je dostupné len po pripojení kompatibilného objektívu. Ak použijete objektív, ktorý nepodporuje automatické zaostrovanie s fázovou detekciou, nebude možné použiť nasledujúce funkcie.

  • [Automatic AF]
  • [AF Tracking Sensitivity]
  • [AF Subj. Shift Sensitivity]
  • [AF Transition Speed]

  Rovnako platí, že aj keď použijete predtým zakúpený vhodný objektív, automatické zaostrovanie s fázovou detekciou nemusí fungovať, pokiaľ neaktualizujete objektív.