HDMI Output Settings (videozáznam)

Pri snímaní videozáznamu sa nastaví výstup obrazového a zvukového signálu do externého záznamníka/prehrávača pripojeného prostredníctvom HDMI.
Na vysielania videozáznamov vo formáte 4K alebo RAW použite prémiový vysokorýchlostný kábel HDMI (predáva sa osobitne).

 1. MENU (Setup) → [External Output][HDMI Output Settings] → požadovaná položka nastavenia.

Podrobnosti položky ponuky

Rec. Media dur HDMI Output:
Nastaví sa možnosť záznamu videozáznamov na pamäťovú kartu fotoaparátu počas vysielania prostredníctvom HDMI.
[On]: Videozáznamy sa zaznamenajú na pamäťovú kartu fotoaparátu a súčasne sa vyšlú do zariadenia pripojeného prostredníctvom HDMI. Farebná hĺbka vysielaného videozáznamu bude vyplývať z [Record Setting] v rámci [Movie Settings].
[Off(HDMI Only)]: Videozáznamy sa na pamäťovú kartu fotoaparátu nezaznamenajú a vyšlú sa len do zariadení pripojených prostredníctvom HDMI.
Output Resolution:
Nastaví sa rozlíšenie záberu, ktorý sa vyšle do iného zariadenia pripojeného prostredníctvom HDMI, keď sa [Rec. Media dur HDMI Output] nastaví na [On] a [RAW Output] sa nastaví na [Off]. ([Auto] / [2160p] / [1080p] / [1080i])
4K Output Set.(HDMI Only):
Nastaví sa snímková frekvencia a farebná hĺbka videozáznamu 4K, ktorý sa vyšle do iného zariadenia pripojeného prostredníctvom HDMI, keď sa [Rec. Media dur HDMI Output] nastaví na [Off(HDMI Only)] a [RAW Output] sa nastaví na [Off]. ([60p 10bit] / [50p 10bit] / [30p 10bit] / [25p 10bit] / [24p 10bit])
RAW Output:
Nastaví sa možnosť vysielania videozáznamov vo formáte RAW do iného zariadenia kompatibilného s RAW pripojeného prostredníctvom HDMI. ([On] / [Off])
RAW Output Setting:
Nastaví sa snímková frekvencia pri vysielaní videozáznamov vo formáte RAW do iného zariadenia kompatibilného s RAW pripojeného prostredníctvom HDMI. ([60p] / [50p] / [30p] / [25p] / [24p])
Color Gamut for RAW Output:
Nastaví sa škála farieb pri vysielaní videozáznamov vo formáte RAW do iného zariadenia kompatibilného s RAW pripojeného prostredníctvom HDMI. ([] / [])
Time Code Output:
Nastaví sa možnosť vysielania časového kódu a používateľského bitu do iného zariadenia pripojeného prostredníctvom HDMI. ([On] / [Off])
Informácie o časovom kóde sa prenesú ako digitálne dáta, nie ako obraz zobrazený na obrazovke. Potom môže pripojené zariadenie použiť tieto digitálne dáta na rozpoznanie časových údajov.
REC Control:
Nastavenie možnosti diaľkového spustenia alebo zastavenia záznamu na externom záznamníku/prehrávači pomocou fotoaparátu, keď je fotoaparát pripojený k externému záznamníku/prehrávaču. ([On] / [Off])
4ch Audio Output:
Pri zázname zvuku v 4 kanáloch nastavte kombináciu zvukových kanálov, ktoré sa budú vysielať do iných zariadení pripojených prostredníctvom HDMI.
[CH1/CH2]: Vyšle sa zvukový signál z kanála 1 na (ľavú) stranu L a z kanála 2 na (pravú) stranu R.
[CH3/CH4]: Vyšle sa zvukový signál z kanála 3 na (ľavú) stranu L a z kanála 4 na (pravú) stranu R.

Rada

 • S [REC Control] nastaveným na [On] sa zobrazí (STBY), keď je príkaz na záznam pripravený na odoslanie do externého záznamníka/prehrávača a (REC) sa zobrazí, keď sa príkaz na záznam odošle do externého záznamníka/prehrávača.
 • Aj keď sa prehráva videozáznam so 4 kanálmi v zariadení pripojenom ku konektoru HDMI fotoaparátu, zvukový signál sa bude vysielať s nastavením [4ch Audio Output].

Poznámka

 • Videozáznamy vo formáte RAW sa nedajú zaznamenať na pamäťovú kartu fotoaparátu.
 • Počas spomaleného/zrýchleného snímania sa [Rec. Media dur HDMI Output] uzamkne na [On] a [RAW Output] sa uzamkne na [Off]. Nie je možné vysielať videozáznamy vo formáte 4K do zariadenia pripojeného prostredníctvom HDMI bez zaznamenávania videozáznamov na pamäťovú kartu. Rovnako nie je možné vysielať videozáznamy vo formáte RAW.
 • Keď sa [Rec. Media dur HDMI Output] nastaví na [Off(HDMI Only)] alebo fotoaparát vysiela videozáznamy vo formáte RAW, [HDMI Info. Display] sa dočasne nastaví na [Off].
 • Keď sa [Rec. Media dur HDMI Output] nastaví na [Off(HDMI Only)], počítadlo sa nebude posúvať dopredu (skutočný záznamový čas sa nebude merať), pokiaľ sa videozáznam bude zaznamenávať na externý záznamník/prehrávač.
 • [REC Control] sa dá použiť s externými záznamníkmi/prehrávačmi, ktoré podporujú funkciu [REC Control].
 • Keď sa [Time Code Output] nastaví na [Off], nebude možné nastaviť [REC Control].
 • Aj keď sa zobrazí (REC), externý záznamník/prehrávač nemusí fungovať správne, a to v závislosti od nastavení alebo stavu záznamníka/prehrávača. Pred použitím skontrolujte, či externý záznamník/prehrávač funguje správne.
 • Keď sa [Time Code Output] nastaví na [On], zábery sa nemusia vysielať správne do TV prijímača alebo záznamového zariadenia. V takomto prípade nastavte [Time Code Output] na [Off].
 • Nie je možné vysielať zvukový signál v 4 kanáloch do iných zariadení pripojených prostredníctvom HDMI.
 • Gamma sa uzamkne na S-Log3 počas vysielania RAW. Môžete reprodukovať kontrast ekvivalentný kontrastu normálneho gamma nastavením [Gamma Display Assist] na [On] a [Gamma Disp. Assist Typ.] na [Auto] alebo [S-Log3→709(800%)].
 • Počas vysielania videozáznamov vo formáte RAW nie je možné používať [Active] pre [SteadyShot].