Metering Mode (statický záber/videozáznam)

statický záber, videozáznam

Výrobok zvolí režim merania, ktorým sa nastaví časť displeja na meranie s cieľom určenia požadovanej expozície.

  1. MENU (Exposure/Color) → [Metering][Metering Mode] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Multi:
Odmeria sa svetlo v každej oblasti po rozdelení celkovej oblasti na viacero oblastí a určí sa správna expozícia celého obrazového poľa (Viacvzorové meranie).
Center:
Odmeria sa priemerný jas celého obrazového poľa so zdôraznením jeho strednej oblasti (Meranie so zdôrazneným stredom).
Spot:
Meria len vnútri meracieho kruhu. Tento režim je vhodný na meranie svetla v určenej časti celého displeja. Veľkosť meracieho kruhu sa dá zvoliť z [Spot: Standard] a [Spot: Large]. Poloha meracieho kruhu závisí od nastavenia pre [Spot Metering Point].
Entire Screen Avg.:
Odmeria sa priemerný jas celého displeja. Expozícia bude stabilná, aj keď sa kompozícia záberu alebo poloha snímaného objektu zmení.
Highlight:
Odmeria sa jas s dôrazom na zvýraznenú oblasť na displeji. Tento režim je vhodný na snímanie objektu pri súčasnom vyhnutí sa preexponovaniu záberu.

Rada

  • Bod bodového merania je možné koordinovať s oblasťou zaostrovania pomocou [Focus Point Link].
  • Keď je zvolené [Multi] a [Face Priority in Multi Metering] sa nastaví na [On], fotoaparát odmeria jas na základe rozpoznaných tvárí.
  • Keď je [Metering Mode] nastavený na [Highlight] a funkcia [D-Range Optimizer] je aktivovaná, vykoná sa automatická korekcia jasu a kontrastu rozdelením záberu do malých oblastí a analýzou kontrastu svetla a tieňa.Vykonajte nastavenia na základe okolností snímania.

Poznámka

  • [Metering Mode] sa uzamkne na [Multi] v nasledujúcich situáciách snímania:
    • [Intelligent Auto]
    • Pri použití inej funkcie zoomu, ako je optický zoom
  • V režime [Highlight] môže byť snímaný objekt tmavý, ak sa na displeji vyskytuje svetlejšia časť.