Poznámky týkajúce sa pamäťovej karty

 • Ak sa na monitore zobrazí (výstražná ikona prehriatia), nevyberajte pamäťovú kartu ihneď z fotoaparátu. Namiesto toho po vypnutí fotoaparátu chvíľu počkajte a potom vyberte pamäťovú kartu. Ak sa dotknete pamäťovej karty, pokiaľ je horúca, môžete ju pustiť a pamäťová karta sa môže poškodiť. Dávajte pozor pri vyberaní pamäťovej karty.
 • Ak dlhodobo opakovane snímate a vymazávate zábery, môže dôjsť k fragmentácii údajov v súbore na pamäťovej karte, pričom sa snímanie videozáznamu môže v priebehu snímania prerušiť. Ak k tomu dôjde, uložte svoje zábery do počítača alebo na iné pamäťové miesto a potom vykonajte [Format] pomocou tohto fotoaparátu.
 • Nevyberajte akumulátor alebo pamäťovú kartu, neodpájajte USB kábel ani nevypínajte fotoaparát, kým svieti kontrolka prístupu. Môže to spôsobiť poškodenie údajov na pamäťovej karte.
 • Kvôli ochrane si nezabudnite údaje zálohovať.
 • Nie je zaručené, že budú všetky pamäťové karty fungovať správne.
 • Zábery uložené na pamäťovej karte SDXC/CFexpress Type A sa nedajú preniesť do počítačov ani AV zariadení, ani zobraziť v počítačoch či AV zariadeniach nekompatibilných s exFAT, keď sú pripojené pomocou USB kábla. Uistite sa, že je zariadenie kompatibilné s exFAT pred jeho pripojením k tomuto fotoaparátu. Ak pripojíte tento fotoaparát k nekompatibilnému zariadeniu, môže sa zobraziť výzva na formátovanie pamäťovej karty. Nikdy neformátujte kartu na základe tejto výzvy, keďže by došlo k vymazaniu všetkých údajov na karte.
  (exFAT je systém súborov, ktorý sa používa pri pamäťových kartách SDXC alebo pamäťových kartách CFexpress Type A.)
 • Nevystavujte pamäťovú kartu pôsobeniu vody.
 • Dbajte na to, aby nedošlo k nárazu, ohnutiu ani pádu pamäťovej karty.
 • Nepoužívajte ani neskladujte pamäťovú kartu za nasledujúcich podmienok:
  • Miesta s vysokou teplotou, ako napríklad v aute zaparkovanom na slnku
  • Miesta vystavené pôsobeniu priameho slnečného žiarenia
  • Vlhké miesta alebo miesta s prítomnosťou korozívnych látok
 • Používanie pamäťovej karty v blízkosti oblastí so silnou magnetizáciou alebo na miestach vystavených statickej elektrine alebo elektrickému šumu môže poškodiť údaje na pamäťovej karte.
 • Nedotýkajte sa konektora pamäťovej karty rukou ani kovovým predmetom.
 • Nenechávajte pamäťovú kartu v dosahu malých detí. Mohli by ju náhodne prehltnúť.
 • Nerozoberajte ani neupravujte pamäťovú kartu.
 • Pamäťová karta môže byť bezprostredne po dlhodobom používaní horúca. Dávajte pozor pri manipulácii s pamäťovou kartou.
 • Činnosť pamäťovej karty naformátovanej v počítači nie je v tomto výrobku zaručená. Pamäťovú kartu nezabudnite naformátovať prostredníctvom tohto výrobku.
 • Rýchlosť načítania/zápisu údajov sa líši v závislosti od kombinácie používanej pamäťovej karty a používaného zariadenia.
 • Nevyvíjajte nadmerný tlak pri písaní na miesto určené na poznámku na pamäťovej karte.
 • Nelepte nálepku na samotnú pamäťovú kartu ani na adaptér pamäťovej karty. Pamäťová karta sa nemusí dať vybrať.
 • Ak je prepínač ochrany proti zápisu alebo vymazaniu na pamäťovej karte SD nastavený do polohy uzamknutia LOCK, nie je možné zaznamenať ani vymazať zábery. V takomto prípade nastavte tento prepínač do polohy záznamu.
 • Ak chcete používať pamäťovú kartu microSD s týmto výrobkom:
  • Nezabudnite vložiť danú pamäťovú kartu do určeného adaptéra. Ak vložíte pamäťovú kartu do tohto výrobku bez adaptéra pamäťovej karty, je možné že sa nebude dať z tohto výrobku vybrať.
  • Pri vkladaní pamäťovej karty do adaptéra pamäťovej karty dbajte na to, aby bola pamäťová karta vložená so správnou orientáciou a potom ju vložte až na doraz. Ak sa karta nevloží správne, môže to spôsobiť poruchu.