Shockless WB

videozáznam

Nastaví sa rýchlosť, akou sa vyváženie bielej farby prepne počas snímania videozáznamu, ako napríklad pri zmene nastavenia [White Balance] alebo [Priority Set in AWB].

  1. MENU (Exposure/Color) → [White Balance][Shockless WB] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Off:
Vyváženie bielej farby sa prepne okamžite, ak zmeníte nastavenie vyváženia bielej farby počas snímania videozáznamu.
1 (Fast)/2/3 (Slow):
Môžete zvoliť rýchlosť, akou sa vyváženie bielej farby prepne počas snímania videozáznamu s cieľom zlepšiť plynulosť zmeny vyváženia bielej farby videozáznamu.
Nastavenie rýchlosti v poradí od najvyššej po najnižšiu je [1 (Fast)], [2] a [3 (Slow)].

Poznámka

  • Táto funkcia neovplyvňuje rýchlosť, akou sa vyváženie bielej farby zmení, keď sa [White Balance] nastaví na [Auto].
  • Aj keď sa zvolí iné nastavenie ako [Off], na videozáznam sa použije nasledovné, a to bez ohľadu na nastavenie rýchlosti.
    • Jemné nastavenia farebných tónov
    • Zmeny teploty farieb pomocou [C.Temp./Filter]