Používanie klávesnice

Keď sa vyžaduje manuálne zadávanie znakov, na displeji sa zobrazí klávesnica. Príklady funkcií, ktoré využívajú klávesnicu, nájdete v časti „Súvisiaca téma“ v spodnej časti tejto strany.

 1. Okienko na zadávanie znakov
  Zobrazia sa zadané znaky.
 2. Prepínanie typu znakov
  Po každom stlačení tohto tlačidla sa typ znakov prepne na písmená abecedy, číslice a symboly.
 3. Klávesnica
  Po každom stlačení tohto tlačidla sa v príslušnom poradí po jednom zobrazia znaky zodpovedajúce danému tlačidlu. Ak chcete prepnúť z malých na veľké písmená, stlačte (Šípka hore).
 4. (Šípka doľava)
  Pohyb kurzora v okienku na zadávanie znakov doľava.
 5. (Šípka doprava)
  Pohyb kurzora v okienku na zadávanie znakov doprava. Toto tlačidlo sa používa aj na dokončenie zadávania znaku, ktorý sa upravuje, a pohyb na nasledujúci znak.
 6. (Vymazať)
  Vymaže sa znak nachádzajúci sa pred kurzorom.
 7. (Šípka hore)
  Prepínanie veľkých alebo malých písmen.
 8. (Medzera)
  Zadá sa medzera.
 9. OK
  Po zadaní znakov stlačte toto tlačidlo na dokončenie zadávania znakov.


Postup na zadávanie abecedných znakov je vysvetlený nižšie.

 1. Na pohyb kurzora na požadované tlačidlo použite ovládacie koliesko.
  • Po každom stlačení stredu ovládacieho kolieska sa znaky zmenia.
  • Ak chcete prepnúť na malé alebo veľké písmená, stlačte (Šípka hore).
 2. Keď sa objaví znak, ktorý chcete zadať, stlačením (Šípka doprava) potvrďte daný znak.
  • Vždy potvrdzujte po jednom znaku. Pokiaľ sa daný znak nepotvrdí, nebude možné zadať nasledujúci znak.
  • Aj keď nestlačíte (Šípka doprava), po niekoľkých sekundách sa zadaný znak automaticky potvrdí.
 3. Po ukončení zadávania všetkých znakov stlačte [OK], aby sa dokončilo zadávanie znakov.
  • Ak chcete zrušiť zadaný znak, zvoľte [Cancel].