Photo Capture

Zachytenie vybranej scény vo videozázname, ktorá sa uloží ako statický záber. Najprv nasnímajte videozáznam, potom pozastavte videozáznam počas prehrávania na zachytenie rozhodujúcich momentov, ktoré zvyknú uniknúť pri snímaní statických záberov, a potom ich uložte ako statické zábery.

  1. Zobrazte videozáznam, ktorý chcete zachytiť ako statický záber.
  2. MENU (Playback) → [Edit][Photo Capture].
  3. Prehrávajte videozáznam a pozastavte ho.
  4. Nájdite požadovanú scénu pomocou spomaleného prehrávania dopredu, spomaleného prehrávania dozadu, zobrazte nasledujúcu snímku a zobrazte predchádzajúcu snímku a potom zastavte videozáznam.
  5. Stlačením (Photo Capture) zachyťte vybranú scénu.
    Daná scéna sa uloží ako statický záber.

Rada

  • Pomocou [JPEG/HEIF Switch] môžete zvoliť buď JPEG alebo HEIF ako záznamový formát súboru pre statické zábery.