Recall Camera Setting

statický záber, videozáznam

Umožňuje nasnímať záber po vyvolaní vašich preferovaných nastavení snímania zaregistrovaných pomocou [Camera Set. Memory].

  1. Nastavte otočný prepínač režimov na 1, 2 alebo 3 ( Recall Camera Setting).
  2. Stlačením stredu ovládacieho kolieska vykonajte potvrdenie.
    • Zaregistrované režimy alebo nastavenia môžete vyvolať aj voľbou MENU → (Shooting) → [Shooting Mode][Recall Camera Setting].

Rada

  • Ak chcete vyvolať nastavenia zaregistrované na pamäťovej karte, nastavte otočný prepínač režimov do polohy 1, 2, 3 ( Recall Camera Setting) a potom zvoľte požadované číslo stlačením ľavej/pravej strany ovládacieho kolieska.
  • Ak vyvoláte nastavenia zaregistrované na pamäťovej karte, dané nastavenia sa vyvolajú z pamäťovej karty v slote špecifikovanom v [Memory/Recall Media]. Potvrdiť slot na pamäťovú kartu môžete voľbou MENU (Shooting) → [Shooting Mode][Memory/Recall Media].
  • Nastavenia zaregistrované na pamäťovej karte pomocou iného fotoaparátu s rovnakým názvom modelu sa dajú vyvolať pomocou tohto fotoaparátu.

Poznámka

  • Ak nastavíte [Recall Camera Setting] po dokončení nastavení snímania, zaregistrované nastavenia budú mať prioritu a pôvodné nastavenia môžu stratiť platnosť. Pred snímaním skontrolujte indikátory na displeji.