S&Q Motion: Exposure Mode

videozáznam

Môžete zvoliť expozičný režim pre spomalené/zrýchlené snímanie. Zvolené nastavenie sa použije, keď sa [Exposure Ctrl Type] nastaví na [P/A/S/M Mode].
Môžete zmeniť nastavenie a rýchlosť prehrávania spomaleného/zrýchleného snímania pomocou [S&Q Settings].

  1. Nastavte otočný prepínač režimov na (S&Q Motion).
  2. MENU (Shooting) → [Shooting Mode][Exposure Mode] → požadované nastavenie.
  3. Stlačením tlačidla MOVIE (videozáznam) spustíte snímanie.
    • Opätovným stlačením tlačidla MOVIE zastavíte snímanie.

Podrobnosti položky ponuky

Program Auto:
Umožňuje snímať s automatickým nastavením expozície (rýchlosti uzávierky aj hodnoty clony).
Aperture Priority:
Umožňuje snímať po manuálnom nastavení hodnoty clony.
Shutter Priority:
Umožňuje snímať po manuálnom nastavení rýchlosti uzávierky.
Manual Exposure:
Umožňuje snímať po manuálnom nastavení expozície (rýchlosti uzávierky a hodnoty clony).