Exposure Comp. (statický záber/videozáznam)

statický záber, videozáznam

Za normálnych okolností sa expozícia nastaví automaticky (automatická expozícia). Na základe hodnoty expozície nastavenej automatickou expozíciou, môžete celý záber zosvetliť alebo stmaviť, ak nastavíte [Exposure Comp.] do polohy plus alebo mínus v uvedenom poradí (korekcia expozície).

 1. Uvoľnite uzamknutie ovládača korekcie expozície a otočte ovládač korekcie expozície.

  poloha + (nad):
  Zábery sa zosvetlia.

  poloha - (pod):
  Zábery sa stmavia.

  • Stlačením poistného tlačidla v strede sa ovládač korekcie expozície prepne medzi uzamknutým a odomknutým stavom. Ovládač je odomknutý, keď je poistné tlačidlo vysunuté, pričom je viditeľná biela ryska.
  • Hodnotu korekcie expozície je možné upraviť v rozsahu -3,0 EV až +3,0 EV.
  • Môžete overiť hodnotu korekcie expozície, ktorú ste nastavili v prostredí snímania.

   Monitor

   Príklad hodnoty korekcie expozície zobrazenej na monitore

   Hľadáčik

   Príklad hodnoty korekcie expozície zobrazenej v hľadáčiku

Nastavenie hodnoty korekcie expozície pomocou MENU

Hodnotu korekcie expozície je možné upraviť v rozsahu -5,0 EV až +5,0 EV, keď je ovládač korekcie expozície nastavený na „0“.

MENU (Exposure/Color) → [Exposure Comp.][Exposure Comp.] → požadované nastavenie.

Rada

 • Ovládač korekcie expozície môžete používať kedykoľvek, keď je uzamknutie ovládača korekcie expozície uvoľnené. Uzamknutie ovládača korekcie expozície zabraňuje neúmyselným zmenám hodnôt korekcie expozície.
 • Nastavenia ovládača korekcie expozície budú mať prioritu pred [Exposure Comp.] alebo [Dial Ev Comp] v MENU.
 • Pri snímaní sa na displeji zobrazí len hodnota od -3,0 EV do +3,0 EV s ekvivalentným jasom záberu. Ak nastavíte hodnotu korekcie expozície mimo tohto rozsahu, jas záberu na displeji nepreukáže daný účinok, daná hodnota sa však odrazí na nasnímanom zábere.
 • Hodnotu korekcie expozície je možné upraviť v rozsahu -2,0 EV až +2,0 EV pre videozáznamy.

Poznámka

 • Korekcia expozície sa nedá vykonať v nasledujúcich režimoch snímania:
  • [Intelligent Auto]
 • Keď používate [Manual Exposure], korekciu expozície je možné vykonať len vtedy, keď je [ISO] nastavená na [ISO AUTO].
 • Ak snímate objekt za podmienok mimoriadne silného alebo slabého osvetlenia, alebo keď používate blesk, nemusí sa dať dosiahnuť uspokojivý efekt.
 • Keď nastavíte ovládač korekcie expozície na „0“ z nastavenia iného ako „0“, hodnota expozície sa prepne na „0“, a to bez ohľadu na nastavenie [Exposure Comp.].