Snímanie videozáznamov

Môžete nastaviť záznamový formát a expozíciu a snímať videozáznamy s použitím položiek ponuky určených pre videozáznamy.

 1. Otočný prepínač režimov nastavte na (Videozáznam).

  • Otočte otočný prepínač režimov počas stlačenia tlačidla uvoľnenia zaistenia otočného prepínača režimov v strede otočného prepínača režimov.
 2. Stlačením tlačidla MOVIE (Videozáznam) spustíte snímanie.

 3. Opätovným stlačením tlačidla MOVIE zastavíte snímanie.

Spôsob voľby záznamového formátu ( File Format)

Rozlíšenie a stupeň kompatibility sa menia v závislosti od záznamového formátu (XAVC HS 4K/XAVC S 4K/XAVC S HD/XAVC S-I 4K/XAVC S-I HD). Zvoľte formát v súlade s účelom videozáznamu, ktorý sa má snímať.

Spôsob voľby snímkovej frekvencie alebo kvality obrazu ( Movie Settings)

Snímková frekvencia určuje plynulosť pohybu videozáznamov. ([Movie Settings][Rec Frame Rate])

Kvalita obrazu sa mení v závislosti od prenosovej rýchlosti. ([Movie Settings][Record Setting])

Ak je prenosová rýchlosť vysoká, množstvo informácií sa zvýši a budete môcť snímať videozáznamy s vysokou kvalitou. Výsledkom však bude veľký objem dát.

Snímkovú frekvenciu a prenosovú rýchlosť zvoľte podľa vlastnej preferencie a účelu.

Spôsob úpravy expozície (Exposure Ctrl Type/Exposure Mode)

Keď sa [Exposure Ctrl Type] nastaví na [P/A/S/M Mode], zvoľte expozičný režim pomocou kombinácie hodnoty rýchlosti uzávierky a clony rovnakým spôsobom ako pri snímaní statického záberu.

Keď sa [Exposure Ctrl Type] nastaví na [Flexible Exp. Mode], hodnotu rýchlosti uzávierky a clony budete môcť nastaviť automaticky alebo manuálne.

Voľba spôsobu zaostrovania ( Focus Mode/ Focus Area)

Zvoľte (Continuous AF) alebo (Manual Focus) pre [Focus Mode]. Oblasť zaostrovania môžete určiť nastavením [Focus Area].


Aj počas snímania pomocou manuálneho zaostrovania môžete fotoaparát dočasne prepnúť na automatické zaostrovanie nasledujúcimi spôsobmi.

 • Stlačte používateľské tlačidlo, ktorému je priradené [AF On], alebo stlačte tlačidlo spúšte do polovice.
 • Stlačte používateľské tlačidlo, ktorému je priradená funkcia [Eye AF].
 • Dotknite sa objektu na monitore.

Spôsob záznamu zvuku videozáznamu v 4 kanáloch

Pripojte originálne príslušenstvo Sony, ktoré podporuje 4-kanálový a 24-bitový záznam zvuku k sánkam pre rôzne rozhrania fotoaparátu.

Rada

 • Funkciu spustenia/zastavenia snímania videozáznamu môžete priradiť aj požadovanému tlačidlu.
 • Počas snímania videozáznamov môžete rýchlo zaostriť stlačením tlačidla spúšte do polovice. (V niektorých prípadoch sa môže zaznamenať zvuk činnosti automatického zaostrovania.)
 • Môžete zmeniť nastavenia pre citlivosť ISO, korekciu expozície a oblasť zaostrovania počas snímania videozáznamov.
 • Počas snímania videozáznamu sa môžu zaznamenať prevádzkové zvuky fotoaparátu a objektívu. Ak chcete zabrániť zaznamenaniu týchto zvukov, nastavte [Audio Recording] na [Off].
 • Aby nedošlo k zaznamenaniu prevádzkového zvuku krúžku zoomu, keď sa používa objektív s motorovým nastavením zoomu, odporúčame snímanie videozáznamov s použitím ovládacieho prvku zoomu. Pri posúvaní ovládacieho prvku zoomu dávajte pozor, aby ste nepreklopili tento prvok.

Poznámka

 • Po snímaní sa zobrazí ikona, ktorá bude znamenať, že sa zapisujú údaje. Nevyberajte pamäťovú kartu, pokiaľ sa zobrazuje táto ikona.
 • Počas zapisovania údajov nie je možné spustiť snímanie videozáznamu. Pred snímaním videozáznamu počkajte, kým sa zápis údajov nedokončí a nezobrazí sa „STBY“.
 • Ak sa zobrazí ikona (Výstraha prehriatia), znamená to, že sa zvýšila teplota fotoaparátu. Vypnite napájanie a nechajte fotoaparát vychladnúť a počkajte, kým nebude fotoaparát znova pripravený na snímanie.
 • Pri nepretržitom snímaní videozáznamov má teplota fotoaparátu tendenciu narastať, pričom môžete cítiť, že je fotoaparát teplý. Nie je to porucha. Môže sa objaviť aj [Internal temp. high. Allow it to cool.]. V takýchto prípadoch vypnite napájanie a nechajte fotoaparát vychladnúť a počkajte, kým nebude fotoaparát znova pripravený na snímanie.
 • Nepretržitý čas snímania videozáznamu nájdete v časti „Dostupné záznamové časy“. Keď sa dokončí snímanie videozáznamu, ďalší videozáznam môžete nasnímať opätovným stlačením tlačidla MOVIE. Snímanie sa môže zastaviť, aby sa chránil výrobok, a to v závislosti od teploty výrobku alebo akumulátora.