Exposure Ctrl Type

videozáznam

Môžete zvoliť spôsob nastavenia expozície (rýchlosť uzávierky a clona) pri snímaní videozáznamov. Pomocou [P/A/S/M Mode] môžete zvoliť z režimov P/A/S/M rovnakým spôsobom ako expozičný režim pre statické zábery. Pomocou [Flexible Exp. Mode] môžete prepínať medzi automatickými a manuálnymi nastaveniami osobitne pre hodnotu clony a rýchlosť uzávierky tak, ako pomocou systému ovládania expozície profesionálneho fotoaparátu.

  1. MENU (Shooting) → [Shooting Mode][Exposure Ctrl Type] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

P/A/S/M Mode:
Zvoľte požadovaný expozičný režim z možností [Program Auto], [Aperture Priority], [Shutter Priority] a [Manual Exposure].
Flexible Exp. Mode:
Hodnota clony a rýchlosť uzávierky sa nastavia automaticky (Auto) alebo manuálne (Manual).
Môžete prepínať medzi automatickým a manuálnym nastavením pomocou priradeného používateľského tlačidla, alebo zmeniť hodnotu clony a rýchlosti uzávierky otočením predného/zadného ovládača.

Poznámka

  • Aj keď sa [Exposure Ctrl Type] nastaví na [Flexible Exp. Mode], keď sa sníma videozáznam stlačením tlačidla MOVIE (videozáznam) v režime snímania statických záberov, videozáznam sa nasníma v expozičnom režime pre snímanie statických záberov.