Horná strana

Vyobrazenie hornej strany fotoaparátu

 1. Otočný prepínač režimov

  Otočný prepínač režimov je odomknutý počas podržania stlačeného tlačidla odomknutia v strede.

 2. Zadný ovládač

  Môžete rýchlo upraviť nastavenia pre každý režim snímania.

 3. Ovládač korekcie expozície

  Stlačením poistného tlačidla v strede sa ovládač korekcie expozície prepne medzi uzamknutým a odomknutým stavom. Ovládač je odomknutý, keď je poistné tlačidlo vysunuté, pričom je viditeľná biela ryska.

 4. Tlačidlo MOVIE (Videozáznam)
 5. Tlačidlo C2 (Tlačidlo používateľského nastavenia 2)
 6. Sánky pre rôzne rozhrania*

  Niektoré časti príslušenstva sa nemusia zasunúť až na doraz a môžu vyčnievať dozadu zo sánok pre rôzne rozhrania. Keď však príslušenstvo dosiahne predný koniec sánok, pripojenie je dokončené.

 7. Značka polohy obrazového snímača
  • Obrazový snímač je snímač, ktorý prevádza zdroj svetla na elektrický signál. Polohu obrazového snímača uvádza (Značka polohy obrazového snímača). Pri meraní presnej vzdialenosti medzi fotoaparátom a snímaným objektom vychádzajte z polohy horizontálnej čiary.

  • Ak sa snímaný objekt nachádza bližšie, než je minimálna vzdialenosť snímania objektívu, zaostrenie sa nedá potvrdiť. Zabezpečte dostatočnú vzdialenosť medzi snímaným objektom a fotoaparátom.

* Podrobnosti o kompatibilnom príslušenstve pre sánky pre rôzne rozhrania nájdete na webovej stránke Sony alebo ich získate od svojho miestneho predajcu výrobkov značky Sony či od miestneho autorizovaného servisného strediska spoločnosti Sony.
Dá sa použiť aj príslušenstvo určené pre sánky na príslušenstvo. Činnosť s príslušenstvom od iných výrobcov nie je zaručená.

Logo sánok pre rôzne rozhrania

Logo sánok na príslušenstvo