Access Point Set.

Svoj prístupový bod môžete zaregistrovať manuálne. Pred začatím tohto postupu skontrolujte názov SSID prístupového bodu, systém zabezpečenia a heslo. Pri niektorých zariadeniach môže byť heslo predvolené. Podrobnosti nájdete v návode na obsluhu prístupového bodu, alebo sa poraďte so správcom prístupového bodu.

 1. MENU (Network) → [Wi-Fi][Access Point Set.].
 2. Zvoľte prístupový bod, ktorý chcete zaregistrovať.

  Keď sa požadovaný prístupový bod zobrazí na displeji: Zvoľte požadovaný prístupový bod.

  Keď sa požadovaný prístupový bod nezobrazí na displeji: Zvoľte [Manual Setting] a nastavte prístupový bod.

  • Ak zvolíte [Manual Setting], zadajte názov SSID prístupového bodu a potom zvoľte systém zabezpečenia.
 3. Zadajte heslo a zvoľte [OK].

  • Prístupové body bez (Značka kľúča) nevyžadujú heslo.
 4. Zvoľte [OK].

Ďalšie položky nastavení

V závislosti od stavu alebo spôsobu nastavenia vášho prístupového bodu je možné, že bude potrebné nastaviť ďalšie položky.

WPS PIN:
Zobrazí sa PIN kód, ktorý zadáte do pripojeného zariadenia.
Priority Connection:
Zvoľte [On] alebo [Off].
IP Address Setting:
Zvoľte [Auto] alebo [Manual].
IP Address:
Ak zadávate IP adresu manuálne, zadajte nastavenú adresu.
Subnet Mask/Default Gateway/Primary DNS Server/Second DNS Server:
Ak ste nastavili [IP Address Setting] na [Manual], zadajte každú adresu podľa prostredia vašej siete.

Poznámka

 • Ak chcete do budúcnosti udeliť zaregistrovanému prístupovému bodu prioritu, nastavte [Priority Connection] na [On].