Používanie tlačidla Fn (Funkcia)

Ak stlačíte tlačidlo Fn (funkcia) počas snímania, na displeji sa zobrazí ponuka (ponuka funkcií) s obsahom často používaných funkcií, ako sú režim činnosti a režim zaostrovania, čo umožní rýchle vyvolanie týchto funkcií.

Podrobnosti o funkciách, ktoré je možné zaregistrovať do ponuky funkcií, nájdete na nasledujúcej adrese webovej stránky:

https://support.d-imaging.sony.co.jp/support/tutorial/ilc/ilce-7sm3/l/function.php

Príklad ponuky funkcií

Zobrazené položky sa budú líšiť v závislosti od stavu fotoaparátu.

Rada

 • Pomocou MENU (Setup) → [Operation Customize][Fn Menu Settings] zaregistrujte svoje obľúbené funkcie do ponuky funkcií. Zaregistrovať môžete osobitne 12 funkcií snímania statických záberov a 12 funkcií snímania videozáznamov.
 • Keď sa [Touch Operation] nastaví na [On], na obrazovke ponuky budú možné dotykové úkony.
 • Keď sa [Touch Operation] nastaví na [On], budete môcť otvoriť [Fn Menu Settings] aj podržaním stlačenej ikony v ponuke funkcií.
 1. Opakovaným stláčaním DISP na ovládacom koliesku zobrazíte iný režim obrazovky ako [For viewfinder].
 2. Stlačte tlačidlo Fn (Funkcia).

 3. Stlačením hornej/dolnej/ľavej/pravej strany ovládacieho kolieska zvoľte funkciu na nastavenie.

 4. Otočením predného ovládača zvoľte požadované nastavenie a stlačte stred ovládacieho kolieska.
  • Niektoré funkcie je možné jemne doladiť pomocou zadného ovládača.

Používanie tlačidla Fn v zobrazení [For viewfinder]

Ak stlačíte tlačidlo Fn, pokiaľ je zobrazenie monitora nastavené na [For viewfinder], budete môcť priamo ovládať položky, ktoré chcete zmeniť.


V automatickom režime

Vyobrazenie obrazovky v automatickom režime


V režime P/A/S/M

Vyobrazenie obrazovky v režime P/A/S/M

 • Zobrazený obsah a jeho poloha uvedená na obrázkoch slúžia len na orientáciu, pričom sa od skutočného zobrazenia môžu líšiť.


Úprava nastavení z určených prostredí nastavenia

Zvoľte ikonu požadovanej funkcie a potom stlačte stred ovládacieho kolieska. Zobrazí sa určená obrazovka nastavenia pre príslušnú funkciu. Úpravu nastavení vykonajte podľa sprievodcu obsluhou fotoaparátu (A).

Vyobrazenie umiestnenia sprievodcu obsluhou

Poznámka

 • Položky, ktoré sú zobrazené sivou farbou na obrazovke [For viewfinder], sa nedajú zmeniť stlačením tlačidla Fn.
 • Niektoré nastavenia, ako sú [Creative Look] a [Picture Profile], sa nedajú na obrazovke [For viewfinder] ovládať, pokiaľ neprejdete na určenú obrazovku nastavenia.