Fn Menu Settings

statický záber, videozáznam

Ponuka funkcií je ponuka 12 funkcií, ktorá sa zobrazí v spodnej časti obrazovky, keď stlačíte tlačidlo Fn (Funkcia) v režime snímania.

Do ponúk s funkciami pre snímanie statických záberov a snímanie videozáznamov v uvedenom poradí je možné zaregistrovať 12 funkcií.


V nasledujúcej časti je uvedený postup na zmenu [Drive Mode] v ponuke funkcií statických záberov na [Grid Line Display].

  • Ak chcete zmeniť ponuku funkcií videozáznamov, zvoľte položku ponuky funkcií videozáznamov v kroku 2.

  1. MENU (Setup) → [Operation Customize] → zvoľte [Fn Menu Settings].
  2. Zvoľte (Drive Mode) z 12 položiek ponuky funkcií statických záberov pomocou hornej/spodnej/ľavej/pravej strany ovládacieho kolieska a potom stlačte stred.
  3. Prejdite na obrazovku so zobrazením [Grid Line Display] pomocou ľavej/pravej strany ovládacieho kolieska. Potom zvoľte [Grid Line Display] a stlačte stred ovládacieho kolieska.
    • ( Grid Line Display) sa zobrazí na predchádzajúcom mieste (Drive Mode) v ponuke funkcií.