Location Information

Môžete použiť aplikáciu Imaging Edge Mobile na získanie údajov o polohe zo smartfónu, ktorý je pripojený k vášmu fotoaparátu pomocou komunikácie Bluetooth. Pri snímaní záberov môžete zaznamenávať získané údaje o polohe.

Príprava vopred

Ak chcete použiť funkciu prepojenia údajov o polohe fotoaparátu, vyžaduje sa aplikácia Imaging Edge Mobile.

Ak sa „Location Information Linkage“ nezobrazí na hornej stránke Imaging Edge Mobile, bude potrebné vopred vykonať nasledujúce kroky.

 1. Nainštalujte Imaging Edge Mobile do svojho smartfónu.

  • Imaging Edge Mobile môžete nainštalovať z obchodu s aplikáciami vášho smartfónu. Ak už máte túto aplikáciu nainštalovanú, aktualizujte ju na najnovšiu verziu.
 2. Preneste vopred zaznamenaný záber do smartfónu pomocou funkcie [Send to Smartphone] fotoaparátu.

  • Po prenesení zaznamenaného záberu pomocou fotoaparátu do smartfónu sa na hornej stránke aplikácie zobrazí „Location Information Linkage“.

Postup činnosti

Ikona smartfónu: Úkony vykonané na smartfóne

Ikona fotoaparátu: Úkony vykonané na fotoaparáte

 1. Ikona smartfónu: Overte, či je funkcia Bluetooth smartfónu aktivovaná.

  • Nevykonávajte úkon párovania pomocou funkcie Bluetooth na obrazovke nastavenia smartfónu. V krokoch 2 až 7 sa úkon párovania vykonáva pomocou fotoaparátu a aplikácie Imaging Edge Mobile.
  • Ak náhodne vykonáte úkon párovania v prostredí nastavenia smartfónu v kroku 1, zrušte spárovanie a potom vykonajte úkon párovania podľa Krokov 2 až 7 pomocou fotoaparátu a aplikácie Imaging Edge Mobile.
 2. Ikona fotoaparátu: Vo fotoaparáte zvoľte MENU (Network) → [Bluetooth][Bluetooth Function] [On].

 3. Ikona fotoaparátu: Vo fotoaparáte zvoľte MENU (Network) → [Bluetooth] [Pairing].

 4. Ikona smartfónu: Spustite Imaging Edge Mobile vo svojom smartfóne a klepnite na „Location Information Linkage“.

  • Ak sa „Location Information Linkage“ nezobrazí, postupujte podľa krokov vo vyššie uvedenej časti „Príprava vopred“.

 5. Ikona smartfónu: Aktivujte [Location Information Linkage] na obrazovke nastavenia [Location Information Linkage] aplikácie Imaging Edge Mobile.

 6. Ikona smartfónu: Postupujte podľa pokynov na obrazovke nastavenia [Location Information Linkage] aplikácie Imaging Edge Mobile a potom zvoľte svoj fotoaparát zo zoznamu.

 7. Ikona fotoaparátu: Zvoľte [OK], keď sa na monitore fotoaparátu zobrazí hlásenie.

  • Párovanie fotoaparátu a Imaging Edge Mobile je dokončené.
 8. Ikona fotoaparátu: Vo fotoaparáte zvoľte MENU (Network) → [Location Information] [Location Info Link] [On].

  • (ikona získania údajov o polohe) sa zobrazí na monitore fotoaparátu. Pri snímaní záberov sa zaznamenajú údaje o polohe získané zo smartfónu pomocou GPS atď.

Podrobnosti položky ponuky

Location Info Link:
Nastavenie možnosti získania údajov o polohe na základe prepojenia so smartfónom.
Auto Time Correction:
Nastavenie možnosti automatickej korekcie nastavenia dátumu a času fotoaparátu pomocou údajov z prepojeného smartfónu.
Auto Area Adjustment:
Nastavenie možnosti automatickej korekcie nastavenia oblasti fotoaparátu pomocou údajov z prepojeného smartfónu.

Zobrazené ikony pri získavaní údajov o polohe

(Získanie údajov o polohe): Fotoaparát získava údaje o polohe.

(Údaje o polohe sa nedajú získať): Fotoaparát nedokáže získať údaje o polohe.

(Dostupné je pripojenie pomocou funkcie Bluetooth): Zriadilo sa pripojenie so smartfónom pomocou funkcie Bluetooth.

(Pripojenie pomocou funkcie Bluetooth je nedostupné): Pripojenie so smartfónom pomocou funkcie Bluetooth sa nezriadilo.

Rada

 • Údaje o polohe je možné prepojiť, keď je spustená aplikácia Imaging Edge Mobile v smartfóne, aj keď je monitor smartfónu vypnutý. Ak bol však fotoaparát istý čas vypnutý, údaje o polohe sa nemusia prepojiť ihneď po opätovnom zapnutí fotoaparátu. V takomto prípade sa údaje o polohe prepoja ihneď, ak otvoríte obrazovku Imaging Edge Mobile v smartfóne.
 • Keď nie je spustená činnosť aplikácie Imaging Edge Mobile, ako napríklad pri reštartovaní smartfónu, spustite Imaging Edge Mobile, aby sa obnovilo prepojenie údajov o polohe.
 • Ak funkcia prepojenia údajov o polohe nefunguje správne, pozrite si nasledujúce poznámky a vykonajte párovanie znova.
  • Overte, či je funkcia Bluetooth smartfónu aktivovaná.
  • Overte, či fotoaparát nie je pripojený k iným zariadeniam pomocou funkcie Bluetooth.
  • Overte, či je položka [Airplane Mode] fotoaparátu nastavená na [Off].
  • Odstráňte informácie o párovaní fotoaparátu zaregistrované v Imaging Edge Mobile.
  • Vykonajte [Reset Network Set.] fotoaparátu.
 • Podrobnejšie pokyny nájdete na nasledujúcej podpornej stránke.
  https://www.sony.net/iem/btg/

Poznámka

 • Keď vykonáte návrat nastavenia fotoaparátu na východiskové hodnoty, odstránia sa aj informácie o párovaní fotoaparátu. Pred opätovným vykonávaním párovania najprv odstráňte informácie o párovaní fotoaparátu zaregistrované v nastaveniach Bluetooth smartfónu a Imaging Edge Mobile.
 • Údaje o polohe sa nezaznamenajú, keď ich nie je možné získať, ako napríklad pri prerušení spojenia pomocou funkcie Bluetooth.
 • Tento fotoaparát je možné spárovať maximálne s 15 zariadeniami s funkciou Bluetooth, ale údaje o polohe je možné prepojiť len s jedným smartfónom. Ak chcete prepojiť údaje o polohe s iným smartfónom, vypnite funkciu [Location Information Linkage] smartfónu, ktorý je už prepojený.
 • Ak spojenie pomocou funkcie Bluetooth nie je stabilné, vyhnite sa akýmkoľvek prekážkam, ako sú ľudia alebo kovové predmety medzi fotoaparátom a spárovaným smartfónom.
 • Pri párovaní fotoaparátu a smartfónu nezabudnite použiť ponuku [Location Information Linkage] v aplikácii Imaging Edge Mobile.
 • Ak chcete použiť funkciu prepojenia informácií o polohe, nastavte [Bluetooth Rmt Ctrl] na [Off].
 • Komunikačná vzdialenosť pre Bluetooth alebo Wi-Fi sa môže meniť v závislosti od podmienok používania.

Podporované smartfóny

 Najnovšie informácie nájdete na podpornej stránke.

https://www.sony.net/iem/


 • Podrobnosti o verziách Bluetooth kompatibilných s vaším smartfónom nájdete na webovej stránke s výrobkami zahŕňajúcimi váš smartfón.