Rating

Môžete priradiť hodnotenia zaznamenaným záberom na stupnici s počtom hviezdičiek (-) na uľahčenie vyhľadania záberov.

  1. MENU(Playback) → [Selection/Memo][Rating].
    Zobrazí sa obrazovka voľby hodnotenia záberu.
  2. Stlačením ľavej/pravej strany ovládacieho kolieska zobrazte záber, ktorému chcete priradiť hodnotenie, a potom stlačte stred.
  3. Zvoľte stupeň (Rating) stlačením ľavej/pravej strany ovládacieho kolieska a potom stlačte stred.
  4. Stlačením tlačidla MENU zatvoríte prostredie nastavenia hodnotenia.

Rada

  • Hodnotenia je možné tiež priradiť pri prehliadaní záberov pomocou používateľského tlačidla. Vopred priraďte [Rating] požadovanému tlačidlu pomocou [Custom Key Setting] a potom stlačte používateľské tlačidlo počas zobrazenia záberu, ktorému chcete priradiť hodnotenie. Stupeň (Rating) sa zmení po každom stlačení používateľského tlačidla.
  • Určením hodnotení pomocou funkcie [Image Jump Method] môžete rýchlo nájsť požadovaný záber.