Používanie tlačidiel C (používateľské tlačidlá)

Ak vopred priradíte často používané funkcie používateľským tlačidlám (C1 až C4), budete môcť rýchlo vyvolať tieto funkcie jednoducho stlačením príslušného tlačidla počas snímania alebo prehrávania.

Odporúčané funkcie sú priradené používateľským tlačidlám štandardne.

Spôsob kontroly/zmeny funkcií používateľských tlačidiel

Funkciu aktuálne priradenú každému používateľskému tlačidlu môžete overiť prostredníctvom nasledujúceho postupu.

MENU (Setup) → [Operation Customize][Custom Key Setting], [Custom Key Setting] alebo [Custom Key Setting].

Ak chcete zmeniť funkciu používateľského tlačidla, stlačte stred ovládacieho kolieska, pokiaľ je zvolené používateľské tlačidlo. Zobrazia sa funkcie, ktoré je možné priradiť danému tlačidlu. Zvoľte svoju požadovanú funkciu.