Function Ring(Lens)

statický záber, videozáznam

Môžete si vybrať, ktoré z nasledujúcich funkcií priradíte krúžku funkcií na objektíve: zaostrovanie s posilňovačom (motorové nastavenie zaostrenia) alebo prepnutie zorného uhla medzi celým obrazovým poľom a APS-C/Super 35 mm (dostupné len s kompatibilnými objektívmi).


Podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom spolu s daným objektívom.

  1. MENU (Setup) → [Dial Customize][Function Ring(Lens)]→ požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Power Focus:
Poloha zaostrenia sa posunie smerom k nekonečnu, keď otočíte krúžok funkcií doprava. Poloha zaostrenia sa posunie smerom k bližšiemu rozsahu, keď otočíte krúžok funkcií doľava.
/Full Frame:
Po otočení krúžka funkcií sa zorný uhol prepne medzi celým obrazovým poľom a APS-C/Super 35 mm.
  • Zorný uhol sa prepne bez ohľadu na smer, v ktorom otočíte krúžok funkcií.