Registrácia nastavení snímania do používateľského tlačidla (Reg. Custom Shoot Set)

statický záber

Nastavenia snímania (ako sú expozícia, nastavenie zaostrenia, režim činnosti atď.) je možné vopred zaregistrovať do používateľského tlačidla a dočasne ich vyvolať počas podržania stlačeného daného tlačidla. Jednoduchým stlačením príslušného používateľského tlačidla sa rýchlo prepnú požadované nastavenia a uvoľnením tlačidla sa vykoná prechod do pôvodných nastavení. Táto funkcia je užitočná pri snímaní aktívnych scén, ako je šport.

 1. MENU (Shooting) → [Shooting Mode][Reg. Custom Shoot Set] → Zvoľte registračné číslo od [Recall Custom hold 1] do [Recall Custom hold 3].
  Zobrazí sa prostredie nastavenia pre zvolené číslo.
 2. Pomocou hornej/spodnej/ľavej/pravej strany ovládacieho kolieska zvoľte označovacie okienka pre funkcie, ktoré chcete vyvolať pomocou jedného z registračných čísel a stlačením stredu označte každé okienko.
  Pre príslušné funkcie sa v okienkach zobrazí značka (označenie).
  • Ak chcete zrušiť voľbu, znova stlačte stred.
 3. Zvoľte funkciu, ktorú chcete upraviť, a to pomocou hornej/spodnej/ľavej/pravej strany ovládacieho kolieska, a stlačením stredu upravte príslušnú funkciu na požadované nastavenie.
  • Voľbou [Import Current Setting] zaregistrujte aktuálne nastavenia fotoaparátu do registračného čísla, ktoré ste si vybrali.
 4. Zvoľte [Register].

Položky, ktoré je možné zaregistrovať

 • Môžete zaregistrovať rôzne funkcie pre snímanie. Položky, ktoré je možné aktuálne zaregistrovať, sa zobrazujú v ponuke fotoaparátu.
 • Expozícia
 • Nastavenie zaostrenia
 • Režim činnosti (iný ako samospúšť)

Vyvolanie zaregistrovaných nastavení

 1. MENU (Setup) → [Operation Customize][Custom Key Setting] → Zvoľte požadované tlačidlo a potom zvoľte jedno z registračných čísel od [Recall Custom hold 1] do [Recall Custom hold 3].
 2. V prostredí snímania stlačte tlačidlo spúšte pri súčasnom podržaní stlačeného tlačidla, ktorému ste priradili jedno z registračných čísel.
  Zaregistrované nastavenia sa aktivujú počas podržania stlačeného príslušného používateľského tlačidla.

Rada

 • Môžete zmeniť nastavenia pre [Reg. Custom Shoot Set] po priradení jedného z registračných čísel používateľskému tlačidlu, a to pomocou [Custom Key Setting].

Poznámka

 • Registračné čísla [Recall Custom hold 1] [Recall Custom hold 3] sú dostupné len vtedy, keď je režim snímania nastavený na P/A/S/M.
 • V závislosti od pripojeného objektívu a stavu fotoaparátu, keď sa vykoná vyvolanie zaregistrovaného nastavenia, nemusia zaregistrované nastavenia nadobudnúť účinok.