Uzamknutie automatickej expozície

statický záber, videozáznam

Keď je kontrast medzi snímaným objektom a pozadím vysoký, ako napríklad v prípade snímania objektu v protisvetle alebo objektu blízko okna, odmerajte svetlo v bode, v ktorom má snímaný objekt vhodný jas a pred nasnímaním záberu uzamknite expozíciu. Ak chcete znížiť jas objektu, odmerajte svetlo v bode, ktorý je jasnejší ako snímaný objekt a uzamknite expozíciu celého obrazového poľa. Ak chcete zvýšiť jas objektu, odmerajte svetlo v bode, ktorý je tmavší ako snímaný objekt a uzamknite expozíciu celého obrazového poľa.

  1. Nastavte zaostrenie v bode, v ktorom sa nastavila expozícia.
  2. Stlačte tlačidlo AEL.
    Expozícia sa uzamkne a zobrazí sa (Uzamknutie automatickej expozície).
  3. Podržte stlačené tlačidlo AEL a znova zaostrite na požadovaný objekt a potom nasnímajte záber.
    • Podržte stlačené tlačidlo AEL počas snímania záberu, ak chcete pokračovať v snímaní s pevne nastavenou expozíciou. Uvoľnením tlačidla sa expozícia resetuje.

Rada

  • Ak priradíte funkciu [AEL toggle] tlačidlu AEL pomocou [Custom Key Setting] alebo [Custom Key Setting], budete môcť uzamknúť expozíciu bez podržania stlačeného tlačidla.

Poznámka

  • [ AEL hold] a [ AEL toggle] nie sú dostupné pri použití funkcií iného ako optického zoomu.