Save/Load Settings

Môžete uložiť nastavenia fotoaparátu na pamäťovú kartu/načítať nastavenia fotoaparátu z pamäťovej karty. Môžete tiež načítať nastavenia z iného fotoaparátu rovnakého modelu.

  1. MENU(Setup) → [Reset/Save Settings][Save/Load Settings] → požadovaná položka.

Podrobnosti položky ponuky

Load:
Načítajú sa nastavenia z pamäťovej karty do tohto fotoaparátu.
Save:
Aktuálne nastavenia tohto fotoaparátu sa uložia na pamäťovú kartu.
Delete:
Odstránia sa nastavenia uložené na pamäťovej karte.


Nastavenia, ktoré sa nedajú uložiť

Nasledujúce parametre nastavení sa nedajú uložiť pomocou funkcie [Save/Load Settings]. (Položky ponuky bez parametrov nastavení, ako sú [Focus Magnifier], nie sú uvedené.)

(Shooting)
IPTC Information
Copyright Info

(Exposure/Color)
External Flash Set.
White Balance: Custom 1/Custom 2/Custom 3

(Focus)
Face Memory

(Network)
FTP Transfer Func.*
WPS Push
Access Point Set.
Wi-Fi Frequency Band
IP Address Setting
Edit Device Name
Import Root Certificate
Security(IPsec)

* Môžete uložiť alebo načítať nastavenia v rámci [FTP Transfer Func.] voľbou MENU (Network) → [Transfer/Remote][FTP Transfer Func.][Save/Load FTP Settings]. Podrobnosti nájdete v časti „FTP Help Guide“.
https://rd1.sony.net/help/di/ftp_2010/h_zz/


(Setup)
Area/Date/Time Setting

Poznámka

  • Uložiť je možné maximálne 10 nastavení na jednu pamäťovú kartu. Keď je už uložených 10 nastavení, nie je možné vykonať [Save New]. Odstráňte existujúce nastavenia pomocou [Delete], alebo ich prepíšte.
  • Na uloženie alebo načítanie údajov sa použije len slot 1. Nie je možné zmeniť cieľový slot uloženia/načítania.
  • Nie je možné načítať nastavenia z fotoaparátu iného modelu.
  • Túto funkciu môžete použiť na uloženie nastavení zaregistrovaných v [Camera Set. Memory]. Možnosť [Save/Load Settings] však bude nedostupná, keď sa otočný prepínač režimov nastaví na 1/2/3 ( Recall Camera Setting). Pred použitím tejto funkcie nastavte otočný prepínač režimov do inej polohy ako 1/2/3.