Licencia

Poznámky týkajúce sa licencie

Tento výrobok je vybavený softvérom, ktorý sa používa na základe licenčných zmlúv s vlastníkmi daného softvéru. Na základe žiadostí vlastníkov autorských práv týkajúcich sa týchto softvérových aplikácií máme povinnosť vás informovať o nasledovnom. Licencie (v angličtine) sú uložené vo vnútornej pamäti vášho výrobku. Zriaďte pripojenie veľkokapacitnej pamäte medzi týmto výrobkom a počítačom, aby ste si mohli prečítať licencie v priečinku „PMHOME“ - „LICENSE“. Vezmite však do úvahy, že výrobky so systémom Android nemusia byť schopné získať prístup k priečinku „PMHOME“ – „LICENSE“ v tomto výrobku. V tomto prípade môže zobraziť hlásenie, ako je napríklad „Unsupported Sony USB drive“ výrobok so systémom Android. Preto sa na prečítanie licencií odporúča použiť iné zariadenie, ako je výrobok so systémom Android.

TENTO VÝROBOK MÁ UDELENÚ LICENCIU NA ZÁKLADE PORTFÓLIA PATENTOV AVC URČENÚ NA OSOBNÉ POUŽITIE SPOTREBITEĽOM ALEBO INÉ POUŽITIA, PRI KTORÝCH SA NEZÍSKAVA ODMENA ZA

(i) KÓDOVANIE VIDEA V SÚLADE SO ŠTANDARDOM AVC („VIDEO AVC“)

A/ALEBO

(ii) DEKÓDOVANIE VIDEA AVC, KTORÉ BOLO KÓDOVANÉ SPOTREBITEĽOM VYKONÁVAJÚCIM OSOBNÚ ČINNOSŤ A/ALEBO ZÍSKANÉ OD POSKYTOVATEĽA VIDEA, KTORÝ VLASTNÍ LICENCIU NA POSKYTOVANIE VIDEA AVC.

ŽIADNA LICENCIA SA NEUDEĽUJE ANI NEMOŽNO PREDPOKLADAŤ JEJ UDELENIE NA AKÉKOĽVEK INÉ POUŽITIE. ĎALŠIE INFORMÁCIE, VRÁTANE INFORMÁCIÍ TÝKAJÚCICH SA PROPAGAČNÝCH, INTERNÝCH A KOMERČNÝCH POUŽITÍ A UDELENIA LICENCIE, JE MOŽNÉ ZÍSKAŤ OD SPOLOČNOSTI MPEG LA, L.L.C.

POZRITE SI HTTPS://WWW.MPEGLA.COM

Vzťahuje sa naň jeden alebo viac patentov spoločnosti HEVC uvedených na stránke patentlist.accessadvance.com.


Informácie o aplikačnom softvéri GNU GPL/LGPL

Softvér, na ktorý sa vzťahuje nasledujúca licencia GNU General Public License (ďalej ako „GPL“) alebo licencia GNU Lesser General Public License (ďalej ako „LGPL“), je zahrnutý do tohto výrobku.
Informuje vás o tom, že máte právo na prístup, úpravu a opätovnú distribúciu zdrojového kódu pre tieto softvérové programy za podmienok dodaných GPL/LGPL.
Zdrojový kód je k dispozícii na webe.
Môžete si ho stiahnuť z nasledujúcej adresy URL.
https://oss.sony.net/Products/Linux/
Ocenili by sme, keby ste nás nekontaktovali ohľadom obsahu zdrojového kódu.