ISO (statický záber/videozáznam)

statický záber, videozáznam

Citlivosť na svetlo je vyjadrená pomocou hodnoty citlivosti ISO (odporúčaný expozičný index). Čím je táto hodnota vyššia, tým vyššia je citlivosť.

 1. Citlivosť ISO na ovládacom koliesku → zvoľte požadované nastavenie.
  • Môžete tiež zvoliť MENU (Exposure/Color) → [Exposure][ISO].
  • Príslušnú hodnotu môžete zmeniť v krokoch po 1/3 EV otočením predného ovládača, ako aj otočením ovládacieho kolieska. Príslušnú hodnotu môžete zmeniť v krokoch po 1 EV otočením zadného ovládača.

Podrobnosti položky ponuky

ISO AUTO:
Citlivosť ISO sa nastaví automaticky.
ISO 40 – ISO 409600:
Citlivosť ISO sa nastaví manuálne. Voľbou väčšej hodnoty sa zvyšuje citlivosť ISO.

Rada

 • Môžete zmeniť rozsah citlivosti ISO, ktorý sa automaticky nastavil v režime [ISO AUTO]. Zvoľte [ISO AUTO] a stlačte pravú stranu ovládacieho kolieska a potom nastavte požadované hodnoty pre [ISO AUTO Maximum] a [ISO AUTO Minimum].
 • Čím je hodnota citlivosti ISO vyššia, tým viac šumu sa na záberoch objaví.
 • Dostupné nastavenia citlivosti ISO sa budú líšiť v závislosti od toho, či snímate statické zábery, videozáznamy alebo spomalené/zrýchlené videozáznamy.
 • Pri snímaní videozáznamov sú dostupné hodnoty citlivosti ISO od 80 do 409600. Ak sa hodnota citlivosti ISO nastaví na hodnotu nižšiu ako 80, dané nastavenie sa automaticky prepne na 80. Po ukončení snímania videozáznamu sa hodnota ISO vráti na pôvodné nastavenie.
 • Dostupný rozsah citlivosti ISO sa mení v závislosti od nastavenia pre [Gamma] v rámci [Picture Profile].
 • Dostupný rozsah citlivosti ISO sa zmení pri prenose videozáznamov vo formáte RAW do iného zariadenia pripojeného prostredníctvom HDMI.

Poznámka

 • [ISO] sa nastaví na [ISO AUTO] v nasledujúcich režimoch snímania:
  • [Intelligent Auto]
 • Keď sa citlivosť ISO nastaví na hodnotu nižšiu ako ISO 80, rozsah jasu objektu (dynamický rozsah), ktorý je možné nasnímať, môže klesnúť.
 • Keď zvolíte [ISO AUTO] s režimom snímania nastaveným na [P], [A], [S] alebo [M], citlivosť ISO sa automaticky upraví v rámci nastaveného rozsahu.
 • Ak namierite fotoaparát na mimoriadne silný zdroj svetla počas snímania záberov pri nízkej citlivosti ISO, zvýraznené oblasti na záberoch sa môžu zaznamenať ako čierne oblasti.