Ochrana záberov (Protect)

Ochrana uložených záberov proti náhodnému vymazaniu. Na chránených záberoch sa bude zobrazovať značka (ochrana).

  1. MENU(Playback) → [Selection/Memo][Protect] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Multiple Img.:

Použije sa ochrana viacerých vybraných záberov.

(1) Zvoľte záber, ktorý sa má chrániť a potom stlačte stred ovládacieho kolieska. V označovacom okienku sa zobrazí značka Je možné resetovať (označenie). Ak chcete zrušiť voľbu, znova stlačte stred a odstráňte značku Je možné resetovať (označenie).

(2) Ak chcete chrániť ďalšie zábery, zopakujte krok (1).

(3) MENU[OK].

All in this Folder:
Nastaví sa ochrana všetkých záberov v zvolenom priečinku.
Cancel All in this Folder:
Zruší sa ochrana všetkých záberov v zvolenom priečinku.
All with this date:
Nastaví sa ochrana všetkých záberov zhotovených v rámci zvoleného dátumu.
Cancel All with this date:
Zruší sa ochrana všetkých záberov zhotovených v rámci zvoleného dátumu.
All Images in This Group:
Ochrana všetkých záberov v zvolenej skupine.
Cancel All in This Group:
Zrušenie ochrany všetkých záberov v zvolenej skupine.

Rada

  • Ak priradíte [Protect] tlačidlu podľa vlastného výberu pomocou MENU (Setup) → [Operation Customize][Custom Key Setting], budete môcť nastaviť alebo zrušiť ochranu záberov jednoducho stlačením tohto tlačidla.Funkcia [Protect] sa priradí tlačidlu C3 v rámci východiskových nastavení.
  • Ak zvolíte skupinu v [Multiple Img.], všetky zábery v danej skupine budú chránené. Ak chcete zvoliť konkrétne zábery a nastaviť ich ochranu v rámci skupiny, vykonajte [Multiple Img.] počas zobrazenia záberov v rámci skupiny.

Poznámka

  • Položky ponuky, ktoré je možné zvoliť, sa menia podľa nastavenia [View Mode] a zvoleného obsahu.