Right/Left Eye Select (statický záber/videozáznam)

statický záber, videozáznam

Nastavenie toho, či sa zaostrí na ľavé oko alebo pravé oko, keď sa [Face/Eye Subject] nastaví na [Human].

  1. MENU (Focus) → [Face/Eye AF][Right/Left Eye Select] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Auto:
Fotoaparát automaticky rozpozná buď ľavé, alebo pravé oko.
Right Eye:
Rozpozná sa pravé oko objektu (oko na ľavej strane z perspektívy fotografa).
Left Eye:
Rozpozná sa ľavé oko objektu (oko na pravej strane z perspektívy fotografa).


[Switch Right/Left Eye] pomocou používateľského tlačidla

Môžete tiež prepnúť oko, ktoré sa má rozpoznať, stlačením používateľského tlačidla.

Keď sa [Right/Left Eye Select] nastaví na [Right Eye] alebo [Left Eye], budete môcť prepnúť oko, ktoré sa má rozpoznať, stlačením používateľského tlačidla, ktorému ste priradili funkciu [Switch Right/Left Eye].

Keď sa [Right/Left Eye Select] nastaví na [Auto], budete môcť dočasne prepnúť oko, ktoré sa má rozpoznať, stlačením používateľského tlačidla, ktorému ste priradili funkciu [Switch Right/Left Eye].

Dočasná ľavá/pravá voľba sa zruší, keď vykonáte nasledujúce úkony atď. Fotoaparát sa vráti k automatickej detekcii očí.

  • Stlačenie stredu ovládacieho kolieska
  • Stlačenie stredu multifunkčného voliča
  • Prerušenie tlačenia tlačidla spúšte do polovice (len počas snímania statických záberov)
  • Prerušenie tlačenia používateľského tlačidla, ktorému je priradená funkcia [AF On] alebo [Eye AF] (len počas snímania statických záberov)
  • Stlačenie tlačidla MENU

Rada

  • Rámček rozpoznania oka sa zobrazí, keď sa [Right/Left Eye Select] nastaví na [Right Eye] alebo [Left Eye], alebo sa [Switch Right/Left Eye] vykoná pomocou používateľského tlačidla. Počas snímania videozáznamu sa rámček rozpoznania oka zobrazí, keď sa [Face/Eye Frame Disp.] nastaví na [On], aj keď sa [Auto] zvolil v [Right/Left Eye Select].