Funkcie fotoaparátu s možnosťou prispôsobenia

Fotoaparát má rôzne funkcie s možnosťou prispôsobenia, ako sú registrácia funkcií a nastavení snímania do používateľských tlačidiel. Svoje uprednostňované nastavenia môžete skombinovať na prispôsobenie fotoaparátu pre ľahšiu obsluhu.

Podrobnosti o spôsobe konfigurácie nastavení a ich použitia nájdete na strane pre každú funkciu.


Spôsob priradenia často používaných funkcií tlačidlám ( Custom Key Setting/ Custom Key Setting/ Custom Key Setting)

Môžete zmeniť funkcie tlačidiel vrátane používateľských tlačidiel (C1 až C4) podľa vlastných preferencií. Odporúča sa priradiť často používané funkcie ľahko ovládateľným tlačidlám tak, aby ste mohli vyvolať priradené funkcie jednoducho stlačením zodpovedajúceho tlačidla.


Spôsob registrácie často používaných funkcií tlačidlu Fn (Ponuka funkcií)

Ak zaregistrujete funkcie často používané v režime snímania do ponuky funkcií, budete môcť zobraziť zaregistrované funkcie na obrazovke jednoducho stlačením tlačidla Fn (Funkcia). Na obrazovke ponuky funkcií môžete vyvolať funkciu, ktorú chcete použiť, voľbou ikon.Spôsob kombinácie často používaných funkcií na obrazovke ponuky ( My Menu)

Ak skombinujete často používané položky z ponúk, ako sú snímanie a ponuka siete na obrazovke „My Menu“, budete môcť rýchlo získať prístup k požadovaným položkám ponuky.


Spôsob priradenia rôznych funkcií ovládaču a prepínania funkcie ovládača ( My Dial Settings )

Požadované funkcie môžete priradiť prednému/zadnému ovládaču a ovládaciemu koliesku a zaregistrovať maximálne tri kombinácie nastavení vo fotoaparáte ako nastavenia „My Dial 1 - 3“.

Príklad: obrazovka [My Dial Settings] modelov s predným/zadným ovládačom


Rýchly spôsob zmeny nastavení snímania podľa scény ( Camera Set. Memory)

Príslušné nastavenia snímania môžete zaregistrovať* pre scénu vo fotoaparáte alebo na pamäťovej karte a ľahko vyvolať dané nastavenia pomocou otočného prepínača režimov atď.

* Nie je možné zaregistrovať nastavenia používateľských tlačidiel.


Spôsob uloženia prispôsobených nastavení fotoaparátu na pamäťovú kartu (Save/Load Settings)

Môžete uložiť nastavenia fotoaparátu* na pamäťovú kartu pomocou [Save/Load Settings]. Táto funkcia je užitočná, keď chcete zálohovať nastavenia alebo importovať nastavenia do iného fotoaparátu rovnakého modelu atď.

* Niektoré nastavenia nie je možné uložiť na pamäťovú kartu.