WPS Push

Ak má váš prístupový bod tlačidlo Wi-Fi Protected Setup (WPS), môžete ľahko daný prístupový bod zaregistrovať v tomto výrobku.

Podrobnosti o dostupných funkciách a nastaveniach vášho prístupového bodu nájdete v návode na obsluhu daného prístupového bodu, alebo si ich vyžiadajte od jeho správcu.

  1. MENU (Network) → [Wi-Fi][WPS Push].
  2. Pripojenie vykonajte stlačením tlačidla Wi-Fi Protected Setup (WPS) na prístupovom bode.

Poznámka

  • [WPS Push] funguje len vtedy, ak nastavenie zabezpečenia vášho prístupového bodu je prepnuté na WPA alebo WPA2 a váš prístupový bod podporuje spôsob pripojenia pomocou tlačidla Wi-Fi Protected Setup (WPS). Ak je zabezpečenie nastavené na WEP, alebo váš prístupový bod nepodporuje použitie tlačidla Wi-Fi Protected Setup (WPS), vykonajte [Access Point Set.].
  • Pripojenie nemusí byť možné alebo vzdialenosť komunikácie môže byť kratšia, a to v závislosti od okolitých podmienok, ako sú napríklad typ materiálu stien a výskyt prekážok či rádiových vĺn medzi týmto výrobkom a prístupovým bodom. V takomto prípade zmeňte umiestnenie tohto výrobku alebo ho posuňte bližšie k prístupovému bodu.