Audio Rec Level

videozáznam

Úroveň hlasitosti záznamu zvuku môžete upraviť počas kontroly merača úrovne.

  1. MENU (Shooting) → [Audio Recording][Audio Rec Level].
  2. Zvoľte požadovanú úroveň pomocou pravej/ľavej strany ovládacieho kolieska.

Podrobnosti položky ponuky

+:
Úroveň hlasitosti záznamu zvuku sa zvýši.
-:
Úroveň hlasitosti záznamu zvuku sa zníži.

Rada

  • Keď snímate videozáznamy s ozvučením s vysokou úrovňou hlasitosti, nastavte [Audio Rec Level] na nižšiu úroveň zvuku. To vám umožní zaznamenať realistickejší zvuk. Keď snímate videozáznamy s ozvučením s nízkou úrovňou hlasitosti, nastavte [Audio Rec Level] na vyššiu úroveň zvuku, aby bol zvuk počuteľnejší.
  • Ak chcete resetovať úroveň záznamu zvuku na východiskové nastavenie, stlačte tlačidlo (Vymazať).

Poznámka

  • Bez ohľadu na nastavenia [Audio Rec Level], obmedzovač vždy pracuje.
  • [Audio Rec Level] je dostupná len vtedy, keď je režim snímania nastavený na režim videozáznamu.
  • [Audio Rec Level] je nedostupné počas spomaleného/zrýchleného snímania.
  • Nastavenia [Audio Rec Level] sa použijú pre interný mikrofón aj pre vstup konektora (mikrofón).