Setting Reset

Výrobok sa resetuje na východiskové nastavenia. Aj keď sa vykoná [Setting Reset], nasnímané zábery sa zachovajú.

  1. MENU(Setup) → [Reset/Save Settings][Setting Reset] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Camera Settings Reset:
Hlavné nastavenia snímania sa vrátia na pôvodné hodnoty. Hodnoty nastavení snímania statických záberov aj snímania videozáznamov sa vrátia na východiskové hodnoty.
Initialize:
Všetky nastavenia sa vrátia na pôvodné hodnoty.

Poznámka

  • Počas resetovania dbajte na to, aby nedošlo k vysunutiu akumulátora.
  • Nastavenia [Picture Profile] sa neresetujú, aj keď sa vykoná [Camera Settings Reset] alebo [Initialize].
  • Značka označenia [Picture Profile] v [Different Set for Still/Mv] sa neresetuje, keď vykonáte [Camera Settings Reset] alebo [Initialize].