Nastavenia Bluetooth

Umožňuje ovládanie nastavení pre pripojenie fotoaparátu k smartfónu alebo diaľkovému ovládaču s funkciou Bluetooth prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

Ak chcete spárovať fotoaparát a smartfón s cieľom použitia funkcie prepojenia údajov o polohe, pozrite si „ Location Information “.

Ak chcete vykonať párovanie s cieľom používať diaľkový ovládač s funkciou Bluetooth, pozrite si časť „ Bluetooth Rmt Ctrl “.

  1. MENU (Network) → [Bluetooth] → Zvoľte položku ponuky a nastavte požadovaný parameter.

Podrobnosti položky ponuky

Bluetooth Function:
Nastaví sa možnosť aktivácie alebo deaktivácie funkcie Bluetooth fotoaparátu. (On/Off)
Pairing:
Zobrazí sa obrazovka párovania fotoaparátu a smartfónu alebo diaľkového ovládača s funkciou Bluetooth.
Disp Device Address:
Zobrazí sa adresa BD tohto fotoaparátu.