Av/Tv Rotate

statický záber, videozáznam

Nastaví sa smer otáčania predného ovládača, zadného ovládača alebo ovládacieho kolieska, keď sa zmení hodnota clony alebo rýchlosť uzávierky.

  1. MENU (Setup) → [Dial Customize][Av/Tv Rotate] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Normal:
Smer otáčania predného ovládača, zadného ovládača ani ovládacieho kolieska sa nezmení.
Reverse:
Smer otáčania predného ovládača, zadného ovládača alebo ovládacieho kolieska sa obráti.