Otočenie záberu (Rotate)

Nasnímaný záber sa otočí proti smeru hodinových ručičiek.

  1. Zobrazte záber, ktorý sa má otočiť, a potom zvoľte MENU(Playback) → [Edit][Rotate].
  2. Stlačte stred ovládacieho kolieska.
    Záber sa otočí v smere proti hodinovým ručičkám. Záber sa otočí po stlačení stredu.
    Ak otočíte záber raz, daný záber zostane otočený aj po vypnutí tohto výrobku.

Poznámka

  • Aj keď súbor videozáznamu otočíte, na monitore alebo v hľadáčiku fotoaparátu sa prehrá horizontálne.
  • Je možné, že zábery nasnímané inými výrobkami, sa nebudú dať otočiť.
  • Pri prezeraní otočených záberov v počítači sa zábery môžu zobraziť s pôvodnou orientáciou, a to v závislosti od daného softvéru.