Bluetooth Rmt Ctrl

Fotoaparát je možné ovládať pomocou diaľkového ovládača s funkciou Bluetooth (predáva sa osobitne). Podrobnosti o kompatibilnom diaľkovom ovládači nájdete na webovej stránke spoločnosti Sony vo vašej oblasti, alebo sa obráťte na svojho predajcu výrobkov značky Sony alebo miestne autorizované servisné stredisko spoločnosti Sony.

Vopred zvoľte MENU (Network) → [Bluetooth][Bluetooth Function][On]. Pozrite si aj návod na používanie diaľkového ovládača s funkciou Bluetooth.

 1. Vo fotoaparáte zvoľte MENU (Network) → [Transfer/Remote][Bluetooth Rmt Ctrl][On].
  • Ak nie je s fotoaparátom momentálne spárované žiadne zariadenie s funkciou Bluetooth, zobrazí sa obrazovka na párovanie podľa popisu v kroku 2.
 2. Vo fotoaparáte zvoľte MENU (Network) → [Bluetooth][Pairing] na zobrazenie obrazovky na párovanie.
 3. Na diaľkovom ovládači s funkciou Bluetooth vykonajte párovanie.
  • Podrobnosti nájdete v návode na používanie diaľkového ovládača s funkciou Bluetooth.
 4. Vo fotoaparáte zvoľte [OK] na obrazovke potvrdenia na pripojenie prostredníctvom Bluetooth.
  • Párovanie je dokončené a teraz je možné ovládať fotoaparát prostredníctvom diaľkového ovládača s funkciou Bluetooth. Po spárovaní zariadenia môžete v budúcnosti znova pripojiť fotoaparát a diaľkový ovládač s funkciou Bluetooth nastavením [Bluetooth Rmt Ctrl] na [On].

Podrobnosti položky ponuky

On:
Aktivuje sa činnosť diaľkového ovládača s funkciou Bluetooth.
Off:
Deaktivuje sa činnosť diaľkového ovládača s funkciou Bluetooth.

Rada

 • Pripojenie prostredníctvom Bluetooth je aktívne len počas ovládania fotoaparátu pomocou diaľkového ovládača s funkciou Bluetooth.

Poznámka

 • Keď vykonáte návrat nastavenia fotoaparátu na východiskové hodnoty, odstránia sa aj informácie o párovaní fotoaparátu. Ak chcete použiť diaľkový ovládač s funkciou Bluetooth, znova vykonajte spárovanie.
 • Ak je spojenie prostredníctvom funkcie Bluetooth nestabilné, vyhnite sa akýmkoľvek prekážkam, ako sú ľudia alebo kovové predmety medzi fotoaparátom a spárovaným diaľkovým ovládačom s funkciou Bluetooth.
 • Nasledujúce funkcie sa nedajú použiť, keď je [Bluetooth Rmt Ctrl] nastavené na [On].
  • Informácie o mieste pripojenia so smartfónom
  • Infračervený diaľkový ovládač
  • Úsporný režim
 • Ak funkcia nefunguje správne, pozrite si nasledujúce poznámky a potom skúste párovanie znova.
  • Overte, či fotoaparát nie je pripojený k iným zariadeniam pomocou funkcie Bluetooth.
  • Overte, či je položka [Airplane Mode] fotoaparátu nastavená na [Off].
  • Vykonajte [Reset Network Set.] fotoaparátu.