AEL w/ Shutter

statický záber

Nastaví sa možnosť pevného nastavenia expozície po stlačení tlačidla spúšte do polovice.
Voľbou [Off] nastavte zaostrenie a expozíciu osobitne.

  1. MENU (Exposure/Color) → [Metering][AEL w/ Shutter] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Auto:
Pevne sa nastaví expozícia po automatickom nastavení zaostrenia, keď stlačíte tlačidlo spúšte do polovice pri nastavení [Focus Mode] na [Single-shot AF]. Keď je [Focus Mode] nastavený na [Automatic AF] a výrobok určí, že sa snímaný objekt pohybuje, alebo v prípade, že snímate sériu záberov, pevne nastavená expozícia sa zruší.
On:
Po stlačení tlačidla spúšte do polovice sa pevne nastaví expozícia.
Off:
Expozícia sa po stlačení tlačidla spúšte do polovice nenastaví pevne. Použite tento režim, keď chcete zaostrenie a expozíciu nastaviť osobitne.
Výrobok bude nepretržite nastavovať expozíciu počas snímania v režime [Cont. Shooting].

Poznámka

  • Obsluha pomocou tlačidla AEL bude mať prednosť pred nastaveniami [AEL w/ Shutter].