Program Auto

Umožňuje snímať s automatickým nastavením expozície (rýchlosti uzávierky aj hodnoty clony).

Môžete nastaviť funkcie snímania, ako je [ISO].
  1. Nastavte otočný prepínač režimov na P (Program Auto).
  2. Funkcie snímania nastavte na požadované nastavenia.
  3. Nastavte zaostrenie a nasnímajte požadovaný objekt.

Posun programu expozície

Keď nepoužívate blesk, môžete zmeniť kombináciu rýchlosti uzávierky a clony (clonového čísla) bez zmeny vhodnej expozície nastavenej fotoaparátom.

Otočením predného/zadného ovládača zvoľte kombináciu hodnoty clony a rýchlosti uzávierky.

  • Po otočení predného/zadného ovládača sa „P“ na displeji zmení na „P*“.
  • Ak chcete zrušiť posun programu, nastavte režim snímania na inú možnosť ako [Program Auto], alebo vypnite fotoaparát.

Poznámka

  • Podľa jasu prostredia sa posun programu expozície nemusí použiť.
  • Režim snímania nastavte na iný režim ako „P“ alebo vypnutím napájania zrušte vykonané nastavenie.
  • Keď sa jas zmení, clona (hodnota F) a rýchlosť uzávierky sa tiež zmenia pri zachovaní veľkosti posunu.