Upozornenia

Pozrite si aj „Poznámky týkajúce sa používania fotoaparátu“ v Návod na používanie (je súčasťou dodávky) pre tento výrobok.

Informácie týkajúce sa technických údajov uvedených v tomto návode

 • Údaje o činnosti a technických parametroch v tomto návode vychádzajú z bežnej okolitej teploty 25 ºC okrem prípadov, v ktorých je to uvedené inak.
 • Čo sa týka batérie, príslušné údaje vychádzajú z batérie, ktorá bola plne nabitá až do zhasnutia kontrolky nabíjania.

Prevádzkové teploty

 • Snímanie na miestach s mimoriadne nízkou alebo vysokou teplotou, ktorá presahuje tento rozsah, sa neodporúča.
 • Pri vysokej okolitej teplote teplota fotoaparátu rýchlo stúpa.
 • Keď teplota fotoaparátu stúpne, kvalita obrazu sa môže zhoršiť. Odporúča sa počkať, kým teplota fotoaparátu neklesne pred pokračovaním v snímaní.
 • V závislosti od teploty fotoaparátu a batérie môže dôjsť k tomu, že fotoaparát nebude schopný snímať videozáznamy, alebo sa môže automaticky vypnúť napájanie na ochranu fotoaparátu. Pred vypnutím napájania sa na displeji zobrazí hlásenie, alebo nebude viac možné snímať videozáznamy. V takomto prípade nechajte vypnuté napájanie a počkajte, kým neklesne teplota fotoaparátu a batérie. Ak zapnete napájanie bez ponechania fotoaparátu a batérie, aby dostatočne vychladli, napájanie sa môže znova vypnúť, alebo ešte stále nebude možné snímať videozáznamy.

Poznámky týkajúce sa dlhodobého snímania alebo snímania videozáznamov 4K

Hlavne počas snímania vo formáte 4K sa môže záznamový čas pri nízkej teplote skrátiť. Zohrejte batériu alebo ju vymeňte za novú batériu.

Poznámky týkajúce sa prehrávania videozáznamov prostredníctvom iných zariadení

Videozáznamy vo formátoch XAVC HS a XAVC S je možné prehrávať len v kompatibilných zariadeniach.

Poznámky týkajúce sa snímania/prehrávania

 • Pred spustením snímania vykonajte skúšobný záznam na uistenie, že fotoaparát funguje správne.
 • Zobrazenie záberov nasnímaných vaším výrobkom prostredníctvom iného zariadenia a zobrazenie záberov nasnímaných alebo upravených pomocou iného zariadenia prostredníctvom vášho výrobku nie sú zaručené.
 • Spoločnosť Sony nemôže poskytnúť žiadnu záruku v prípade zlyhania záznamu alebo straty či poškodenia dát obrazového alebo zvukového záznamu v dôsledku poruchy fotoaparátu alebo záznamového média atď. Odporúčame zálohovať dôležité dáta.
 • Po naformátovaní pamäťovej karty sa všetky dáta zaznamenané na pamäťovej karte odstránia a nebudú sa dať obnoviť. Pred formátovaním skopírujte dáta do počítača alebo iného zariadenia.

Zálohovanie pamäťových kariet

V nasledujúcich prípadoch môže dôjsť k poškodeniu údajov. Kvôli ochrane si nezabudnite údaje zálohovať.

 • Keď sa vyberie pamäťová karta, odpojí sa USB kábel, alebo sa výrobok vypne v priebehu načítavania alebo zapisovania údajov.
 • Keď sa pamäťová karta použije na miestach vystavených pôsobeniu statickej elektriny alebo elektrickému šumu.

Chyba databázového súboru

 • Ak do tohto výrobku vložíte pamäťovú kartu, ktorá neobsahuje obrazový databázový súbor, a zapnete napájanie, výrobok automaticky vytvorí obrazový databázový súbor s použitím časti kapacity pamäťovej karty. Tento proces môže trvať dlhý čas, pričom nie je možné obsluhovať tento výrobok, pokiaľ sa daný proces nedokončí.
 • Ak sa vyskytne chyba databázového súboru, preneste všetky zábery do počítača a potom naformátujte pamäťovú kartu pomocou tohto výrobku.

Nepoužívajte/neskladujte výrobok na nasledujúcich miestach

 • Na mimoriadne horúcom, studenom alebo vlhkom mieste
  Na miestach, ako sú interiér auta zaparkovaného na slnku, sa telo fotoaparátu môže zdeformovať, čo môže spôsobiť poruchu.
 • Skladovanie na priamom slnečnom svetle alebo blízko vykurovacieho zariadenia
  Telo fotoaparátu sa môže odfarbiť alebo zdeformovať, čo môže spôsobiť poruchu.
 • Na mieste vystavenom pôsobeniu kolísavých vibrácií
  Môže to spôsobiť poruchy a znemožnenie záznamu údajov. Navyše sa môže záznamové médium stať nepoužiteľným a môže dôjsť k poškodeniu zaznamenaných údajov.
 • Blízko magnetického miesta
 • Na piesočnatých alebo prašných miestach
  Dávajte pozor, aby sa do výrobku nedostali piesok ani prach. Môže to spôsobiť poruchu výrobku, pričom v niektorých prípadoch sa daná porucha nedá opraviť.
 • Na miestach s vysokou vlhkosťou
  Mohlo by to spôsobiť plesnivenie objektívu.
 • V oblastiach s vysielaním silných rádiových vĺn alebo vyžarovaním.
  Snímanie a prehrávanie nemusia správne fungovať.

Kondenzácia vlhkosti

 • Ak sa výrobok prenesie priamo zo studeného na teplé miesto, vnútri alebo na vonkajších častiach výrobku môže skondenzovať vlhkosť. Táto kondenzácia vlhkosti môže spôsobiť poruchu výrobku.
 • Aby nedošlo ku kondenzácii vlhkosti, keď prinesiete výrobok priamo zo studeného do teplého prostredia, najprv ho vložte do plastového vrecka a vzduchotesne ho uzatvorte. Počkajte približne hodinu, kým teplota výrobku nedosiahne teplotu okolia.
 • Ak dôjde ku kondenzácii vlhkosti, vypnite výrobok a počkajte asi hodinu, kým sa vlhkosť neodparí. Vezmite do úvahy, že ak sa pokúsite snímať s vlhkosťou zostávajúcou vnútri objektívu, nebude možné zaznamenať jasné zábery.

Upozornenia týkajúce sa prenášania

 • Nedržte nasledujúce časti nadmernou silou, nenarážajte do nich ani nevyvíjajte na ne nadmernú silu, ak je váš fotoaparát nimi vybavený:
  • Časť s objektívom
  • Pohyblivá časť s monitorom
  • Pohyblivá časť s bleskom
  • Pohyblivá časť s hľadáčikom
 • Neprenášajte fotoaparát, ak je pripojený statív. Môže to spôsobiť poškodenie otvoru na upevnenie statívu.
 • Nesadajte si na stoličku ani iné miesto s týmto fotoaparátom v zadnom vrecku vašich nohavíc alebo sukne, keďže to môže spôsobiť poruchu alebo poškodenie fotoaparátu.

Poznámky týkajúce sa manipulácie s výrobkom

 • Pred pripojením kábla ku konektoru nezabudnite skontrolovať orientáciu konektora. Potom zasuňte kábel priamo. Nezasúvajte ani neodstraňujte kábel násilím. Môže to spôsobiť poškodenie časti s konektorom.
 • Fotoaparát využíva magnetické časti vrátane magnetov. Nepribližujte sa s predmetmi citlivými na magnetizmus vrátane kreditných kariet a pružných diskov k fotoaparátu.
 • Zaznamenaný záber môže byť odlišný od záberu, ktorý ste sledovali pred zaznamenaním.

Informácie o skladovaní

 • Pre fotoaparáty so vstavaným objektívom
  Ak fotoaparát nepoužívate, vždy nasaďte kryt objektívu. (Len pre modely dodávané s krytom objektívu)
 • Pre fotoaparáty s vymeniteľným objektívom
  Ak fotoaparát nepoužívate, vždy nasaďte predný kryt objektívu alebo kryt bajonetu. Aby sa zabránilo vniknutiu prachu a nečistôt do fotoaparátu, pred nasadením krytu bajonetu na fotoaparát ho oprášte.
 • Ak je fotoaparát po použití znečistený, vyčistite ho. Voda, piesok, prach, soľ atď. ponechané vo fotoaparáte môžu spôsobiť poruchu.

Poznámky týkajúce sa používania objektívov

 • Pri použití objektívu s motorovým nastavením zoomu dávajte pozor, aby sa do objektívu nezachytili prsty alebo iné predmety. (Len pre modely s funkciou motorového nastavenia zoomu alebo fotoaparáty s vymeniteľným objektívom)
 • Ak musíte umiestniť fotoaparát na miesto, kde pôsobí zdroj svetla, ako je napríklad slnečné svetlo, pripojte kryt objektívu k fotoaparátu. (Len pre modely dodávané s krytom objektívu alebo fotoaparáty s vymeniteľným objektívom)
 • Keď snímate s protisvetlom, udržiavajte slnko v dostatočnej vzdialenosti od zorného uhla. V opačnom prípade môže dôjsť k zaostreniu slnečného svetla vnútri fotoaparátu a spôsobiť dym alebo vznik požiaru. Dokonca aj keď sa slnko nachádza mierne mimo zorného uhla, stále môže spôsobiť dym alebo vznik požiaru.
 • Nevystavujte objektív priamemu pôsobeniu lúčov, ako sú laserové lúče. Mohlo by to spôsobiť poškodenie obrazového snímača a poruchu fotoaparátu.
 • Ak je snímaný objekt príliš blízko, na zábere sa môžu zobraziť akýkoľvek prach alebo otlačky prstov. Objektív poutierajte mäkkou handričkou, atď.

Poznámky týkajúce sa blesku (len pre modely s bleskom)

 • Nepribližujte sa prstami k blesku. Časť vysielajúca svetlo sa môže zohriať na vysokú teplotu.
 • Odstráňte akúkoľvek nečistotu z povrchu blesku. Nečistota na povrchu blesku môže uvoľňovať dym alebo horieť v dôsledku tepla vytváraného vysielaním svetla. Ak sa vyskytuje nečistota/prach, vyčistite ich pomocou mäkkej handričky.
 • Blesk po použití uveďte do pôvodnej polohy. Uistite sa, že časť s bleskom netrčí. (Len pre modely s pohyblivým bleskom)

Poznámky týkajúce sa sánok pre rôzne rozhrania (len pre modely so sánkami pre rôzne rozhrania)

 • Pri pripájaní alebo odpájaní príslušenstva, ako je externý blesk, k sánkam pre rôzne rozhrania najprv vypnite napájanie. Pri pripájaní príslušenstva sa uistite, že je pevne pripevnené k fotoaparátu.
 • Sánky pre rôzne rozhrania nepoužívajte s bežne dostupným bleskom, ktorý využíva napätie 250 V alebo vyššie alebo má opačnú polaritu ako fotoaparát. Mohlo by to spôsobiť poruchu.

Poznámky týkajúce sa hľadáčika a blesku (len pre modely s hľadáčikom alebo bleskom)

 • Dbajte na to, aby váš prst nezavadzal pri zatláčaní hľadáčika alebo blesku nadol. (Len pre modely s pohyblivým hľadáčikom alebo pohyblivým bleskom)
 • Ak k jednotke hľadáčika alebo blesku priľnú voda, prach alebo piesok, môže to spôsobiť poruchu. (Len pre modely s pohyblivým hľadáčikom alebo pohyblivým bleskom)

Poznámky týkajúce sa hľadáčika (len pre modely s hľadáčikom)

 • Pri snímaní pomocou hľadáčika môžete zažiť príznaky, ako sú námaha očí, únava, nevoľnosť z cestovania alebo nevoľnosť. Pri snímaní pomocou hľadáčika odporúčame, aby ste si v pravidelných intervaloch robili prestávky.
  V prípade, že cítite nepohodlie, prestaňte používať hľadáčik dovtedy, kým sa neobnoví váš normálny stav a v prípade potreby sa poraďte so svojím lekárom.
 • Nezatláčajte hľadáčik nadol násilím, keď je vytiahnutý okulár. Mohlo by to spôsobiť poruchu. (Len pre modely s pohyblivým hľadáčikom a okulárom, ktorý sa dá vytiahnuť)
 • Ak pohybujete fotoaparátom počas pozerania do hľadáčika alebo pohybujete očami, obraz v hľadáčiku môže byť skreslený, alebo sa môžu zmeniť farby obrazu. Je to typickou vlastnosťou objektívu alebo zobrazovacieho zariadenia a nie je to porucha. Pri snímaní záberu odporúčame, aby ste hľadeli do strednej oblasti hľadáčika.
 • Obraz blízko rohov hľadáčika môže byť mierne skreslený. Nie je to porucha. Keď chcete vidieť celú kompozíciu záberu so všetkými detailami, môžete použiť aj monitor.
 • Ak používate fotoaparát na studenom mieste, obraz môže zanechávať stopy. Nie je to porucha.

Poznámky týkajúce sa monitora

 • Netlačte na monitor. Monitor môže stratiť sfarbenie a to môže spôsobiť poruchu.
 • Ak sa na displeji nachádzajú kvapky vody alebo iné kvapaliny, poutierajte ho mäkkou handričkou. Ak displej zostane mokrý, jeho povrch sa môže zmeniť alebo znehodnotiť. Mohlo by to spôsobiť poruchu.
 • Ak používate fotoaparát na studenom mieste, obraz môže zanechávať stopy. Nie je to porucha.
 • Keď pripojíte káble ku konektorom na fotoaparáte, rozsah otáčania monitora sa môže obmedziť.

Poznámky týkajúce sa obrazového snímača

Ak namierite fotoaparát na mimoriadne silný zdroj svetla počas snímania záberov pri nízkej citlivosti ISO, zvýraznené oblasti na záberoch sa môžu zaznamenať ako čierne oblasti.

Kompatibilita obrazových údajov

Tento výrobok vyhovuje univerzálnemu štandardu DCF (Design rule for Camera File system) zriadenému asociáciou JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

Služby a softvér poskytované inými spoločnosťami

Sieťové služby, obsah a [operačný systém a] softvér tohto výrobku môžu podliehať individuálnym zmluvným podmienkam, pričom môžu byť zmenené, kedykoľvek prerušené alebo zrušené a môžu vyžadovať poplatky, registráciu a informácie o kreditných kartách.

Poznámky týkajúce sa pripojenia k internetu

Ak chcete pripojiť fotoaparát k internetovej sieti, pripojte ho prostredníctvom smerovača alebo portu LAN s rovnakou funkciou. Nedodržanie tohto spôsobu pripojenia môže viesť k problémom so zabezpečením.

Poznámky týkajúce sa bezpečnosti

 • SPOLOČNOSŤ SONY NEBUDE NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY AKÉHOKOĽVEK DRUHU VYPLÝVAJÚCE ZO ZANEDBANIA ZAVEDENIA NÁLEŽITÝCH BEZPEČNOSTNÝCH OPATRENÍ TÝKAJÚCICH SA PRENOSOVÝCH ZARIADENÍ, NEODVRATNÝCH ÚNIKOV ÚDAJOV SPÔSOBENÝCH TECHNICKÝMI PODMIENKAMI PRENOSU ALEBO INÝCH BEZPEČNOSTNÝCH PROBLÉMOV.
 • V závislosti od prostredia používania môžu byť neoprávnené tretie strany v internetovej sieti schopné získať prístup k výrobku. Pri pripájaní fotoaparátu k internetovej sieti sa nezabudnite uistiť, že je daná sieť bezpečne chránená.
 • Obsah komunikácie môžu bez vášho vedomia zachytiť neoprávnené tretie strany v blízkosti signálov. Pri používaní komunikácie prostredníctvom bezdrôtovej siete LAN zaveďte náležité bezpečnostné opatrenia na ochranu obsahu komunikácie.

Poznámky týkajúce sa funkcie FTP

Keďže obsah, používateľské mená a heslá nie sú pri bežnom používaní FTP zašifrované, použite FTPS, ak je dostupné.

Voliteľné príslušenstvo

 • Odporúča sa, aby ste používali originálne príslušenstvo Sony.
 • Niektoré časti príslušenstva Sony sú dostupné len v niektorých krajinách a regiónoch.