Face/Eye Subject (statický záber/videozáznam)

statický záber, videozáznam

Zvolí sa cieľ, ktorý sa má rozpoznať pomocou funkcie automatického zaostrovania tváre/očí.

  1. MENU (Focus) → [Face/Eye AF][Face/Eye Subject] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Human:
Rozpoznanie ľudských tvárí/očí.
Animal:
Rozpoznanie zvieracích očí.

Rada

  • Aby bolo možné rozpoznať zvieracie oči, usporiadajte kompozíciu záberu tak, aby sa obe oči aj nos zvieraťa nachádzali v rámci zorného uhla. Po zaostrení na tvár zvieraťa bude možné ľahšie rozpoznať oči zvieraťa.

Poznámka

  • Keď sa [Face/Eye Subject] nastaví na [Animal], nasledujúce funkcie sa nebudú dať použiť.
    • Face Priority in Multi Metering
    • Regist. Faces Priority
    • Funkcia rozpoznania očí počas snímania videozáznamov
  • Aj keď sa [Face/Eye Subject] nastaví na [Animal], oči niektorých druhov zvierat nebude možné rozpoznať.