Lens Compensation (statický záber/videozáznam)

statický záber, videozáznam

Vykoná sa korekcia tieňovania v rohoch obrazovky alebo skreslenia obrazovky, alebo sa redukuje odchýlka farieb v rohoch obrazovky spôsobená určitými vlastnosťami objektívu.

  1. MENU (Shooting) → [Image Quality][Lens Compensation] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Shading Comp.:
Nastaví sa možnosť automatickej korekcie nedostatočného jasu v rohoch obrazovky. ([Auto]/[Off])
Chromatic Aberration Comp.:
Nastaví sa možnosť automatickej redukcie odchýlky farieb v rohoch obrazovky. ([Auto]/[Off])
Distortion Comp.:
Nastaví sa možnosť automatickej korekcie skreslenia obrazovky. ([Auto]/[Off])

Poznámka

  • Táto funkcia je dostupná len pri použití objektívu kompatibilného s funkciou automatickej kompenzácie.
  • Korekcia nedostatočného jasu v rohoch obrazovky sa nemusí vykonať pomocou [Shading Comp.], a to v závislosti od typu objektívu.
  • V závislosti od pripojeného objektívu sa [Distortion Comp.] pevne nastaví na [Auto], pričom nebude možné zvoliť [Off].
  • Ak sa [SteadyShot] nastaví na [Active] v režime snímania videozáznamov, [Distortion Comp.] sa uzamkne na [Auto].