Picture Profile (statický záber/videozáznam)

statický záber, videozáznam

Umožňuje zmeniť nastavenia farieb, gradácie atď.

Aj keď sa [Picture Profile] dá použiť pre statické zábery aj videozáznamy, táto funkcia je určená pre videozáznamy.

Prispôsobenie profilu obrazu

Kvalitu obrazu je možné prispôsobiť nastavením položiek profilu obrazu, ako sú [Gamma] a [Detail]. Pri nastavovaní týchto parametrov pripojte fotoaparát k TV prijímaču alebo monitoru a nastavte ich pri súčasnom sledovaní obrazu na obrazovke.

 1. MENU (Exposure/Color) → [Color/Tone][Picture Profile] → profil, ktorý chcete zmeniť.
 2. Prejdite do prostredia so zoznamom položiek stlačením pravej strany ovládacieho kolieska.
 3. Zvoľte položku, ktorá sa má zmeniť, pomocou hornej/spodnej strany ovládacieho kolieska.
 4. Zvoľte požadovanú hodnotu pomocou hornej/spodnej strany ovládacieho kolieska a stlačte stred.

Použitie predvoľby profilu obrazu

Východiskové nastavenia [PP1][PP11] pre videozáznamy boli vo fotoaparáte nastavené vopred na základe rôznych podmienok snímania.

MENU → (Exposure/Color) → [Color/Tone][Picture Profile] → požadované nastavenie.

PP1:
Príklad nastavenia pomocou [Movie] gama.
PP2:
Príklad nastavenia pomocou [Still] gama.
PP3:
Príklad nastavenia prirodzeného farebného tónu pomocou [ITU709] gama.
PP4:
Príklad nastavenia farebného tónu verného štandardu ITU709.
PP5:
Príklad nastavenia pomocou [Cine1] gama.
PP6:
Príklad nastavenia pomocou [Cine2] gama.
PP7:
Príklad nastavenia pomocou [S-Log2] gama.
PP8:
Príklad nastavenia pomocou [S-Log3] gama a [S-Gamut3.Cine] v rámci [Color Mode].
PP9:
Príklad nastavenia pomocou [S-Log3] gama a [S-Gamut3] v rámci [Color Mode].
PP10:
Príklad nastavenia pre snímanie videozáznamov HDR pomocou [HLG2] gama.
PP11:
Príklad nastavenia pomocou [S-Cinetone] gama.


Snímanie videozáznamu HDR

Fotoaparát dokáže snímať videozáznamy HDR, keď sa v profile obrazu zvolí gama od [HLG], [HLG1] do [HLG3]. Predvoľba profilu obrazu [PP10] poskytuje príklad nastavenia pre snímanie HDR. Videozáznamy nasnímané pomocou [PP10] je možné sledovať so širším rozsahom jasu než zvyčajne pri prehrávaní prostredníctvom TV prijímača s podporou funkcie Hybrid Log-Gamma (HLG). Týmto spôsobom je možné nasnímať a verne zobraziť aj scény so širokým rozsahom jasu bez toho, aby vyzerali podexponované alebo preexponované. HLG sa používa pri produkcii TV programov HDR tak, ako sa to uvádza v odporúčaní medzinárodnej normy ITU-R BT.2100.


Položky profilu obrazu

Black Level
Nastavenie úrovne čiernej farby. (-15 až +15)

Gamma
Voľba krivky gama.
Movie: Štandardná krivka gama pre videozáznamy
Still: Štandardná krivka gama pre statické zábery
S-Cinetone: Krivka gamma určená na dosiahnutie filmového odstupňovania a vyjadrenia farieb. Toto nastavenie umožňuje snímanie s jemnejšou reprodukciou farieb ideálnou pre snímanie portrétov.
Cine1: Zjemnenie kontrastu v tmavých častiach a zvýraznenie gradácie v svetlých častiach na získanie príjemného farebného videozáznamu. (ekvivalentný HG4609G33)
Cine2: Podobný ako [Cine1], ale optimalizovaný na úpravu s max. 100 % obrazovým signálom. (ekvivalentný HG4600G30)
Cine3: Umocňuje kontrast medzi svetlom a tieňom viac, ako je tomu v prípade [Cine1] a zosilňuje stupňovanie čiernej.
Cine4: Zosilňuje kontrast v tmavých častiach viac ako [Cine3].
ITU709: Krivka gama, ktorá zodpovedá ITU709.
ITU709(800%): Krivka gama na potvrdenie scén za predpokladu snímania pomocou [S-Log2] alebo [S-Log3].
S-Log2: Krivka gama pre [S-Log2]. Toto nastavenie vychádza z predpokladu, že sa bude obraz po nasnímaní spracovávať.
S-Log3: Krivka gama pre [S-Log3] s vlastnosťami podobnými filmu. Toto nastavenie vychádza z predpokladu, že sa bude obraz po nasnímaní spracovávať.
HLG: Krivka gama pre snímanie HDR. Ekvivalent štandardu HDR Hybrid Log-Gamma, ITU-R BT.2100.
HLG1: Krivka gama pre snímanie HDR. Zdôrazní sa redukcia šumu. Snímanie je však obmedzené na užší dynamický rozsah než pomocou [HLG2] alebo [HLG3].
HLG2: Krivka gama pre snímanie HDR. Poskytuje vyváženie dynamického rozsahu a redukcie šumu.
HLG3: Krivka gama pre snímanie HDR. Širší dynamický rozsah než [HLG2]. Môže sa však zvýšiť šum.
 • [HLG1], [HLG2] a [HLG3] všetky používajú krivku gama s rovnakými vlastnosťami, ale každá ponúka odlišné vyváženie medzi dynamickým rozsahom a redukciou šumu. Každá má odlišnú maximálnu úroveň výstupu obrazu, a to nasledovne: [HLG1]: približne 87 %, [HLG2]: približne 95 %, [HLG3]: približne 100 %.

Black Gamma
Korekcia gama v oblastiach s nízkou intenzitou.
[Black Gamma] sa pevne nastaví na „0“ a nedá sa upraviť, keď je [Gamma] nastavené na [HLG], [HLG1], [HLG2] alebo [HLG3].
Range: Voľba rozsahu korekcie. (Wide / Middle / Narrow)
Level: Nastavenie úrovne korekcie. (-7 (maximálna kompresia čiernej farby) až +7 (maximálne roztiahnutie čiernej farby))

Knee
Nastavenie bodu ohybu a sklonu pre kompresiu obrazového signálu tak, aby nedošlo k preexponovaniu, a to obmedzením signálov v oblastiach vysokej intenzity daného objektu podľa dynamického rozsahu vášho fotoaparátu.
[Knee] sa deaktivuje, ak sa [Mode] nastaví na [Auto], keď je [Gamma] nastavené na [Still], [Cine1], [Cine2], [Cine3], [Cine4], [ITU709(800%)], [S-Log2], [S-Log3], [HLG], [HLG1], [HLG2] alebo [HLG3]. Ak chcete aktivovať [Knee], nastavte [Mode] na [Manual].
Mode: Voľba automatických/manuálnych nastavení.
 • Auto: Bod ohybu a sklon sa nastavia automaticky.
 • Manual: Bod ohybu a sklon sa nastavia manuálne.
Auto Set: Nastavenia pri zvolenej možnosti [Auto] pre [Mode ].
 • Max Point: Nastavenie maximálnej hodnoty v bode ohybu. (90 % až 100 %)
 • Sensitivity: Nastavenie citlivosti. (High / Mid / Low)
Manual Set: Nastavenia pri zvolenej možnosti [Manual] pre [Mode].
 • Point: Nastavenie bodu ohybu. (75 % až 105 %)
 • Slope: Nastavenie sklonu ohybu. (-5 (jemný) až +5 (strmý))

Color Mode
Nastavenie typu a úrovne farieb.
V [Color Mode] sú dostupné len [BT.2020] a [709], keď je [Gamma] nastavené na [HLG], [HLG1], [HLG2] alebo [HLG3].
Movie: Vhodné farby v prípade, keď je [Gamma] nastavené na [Movie].
Still: Vhodné farby v prípade, keď je [Gamma] nastavené na [Still].
S-Cinetone: Vhodné farby v prípade, keď je [Gamma] nastavené na [S-Cinetone].
Cinema: Vhodné farby v prípade, keď je [Gamma] nastavené na [Cine1] alebo [Cine2].
Pro: Farebné tóny podobné štandardnej kvalite obrazu pri profesionálnych fotoaparátoch od spoločnosti Sony (v kombinácii s gama ITU709)
ITU709 Matrix: Farby zodpovedajúce štandardu ITU709 (v kombinácii s gama ITU709)
Black & White: Nastavenie sýtosti na nulu pre snímanie v čiernobielom režime.
S-Gamut: Nastavenie vychádza z predpokladu, že zábery sa budú po nasnímaní spracovávať. Používa sa, ak je [Gamma] nastavené na [S-Log2].
S-Gamut3.Cine: Nastavenie vychádza z predpokladu, že sa zábery budú po nasnímaní spracovávať. Používa sa, ak je [Gamma] nastavené na [S-Log3]. Toto nastavenie umožňuje snímať vo farebnom priestore, ktorý sa dá ľahko skonvertovať pre digitálne kino.
S-Gamut3: Nastavenie vychádza z predpokladu, že sa zábery budú po nasnímaní spracovávať. Používa sa, ak je [Gamma] nastavené na [S-Log3]. Toto nastavenie umožňuje snímať v širokom farebnom priestore.
BT.2020: Štandardný farebný tón, keď je [Gamma] nastavené na [HLG], [HLG1], [HLG2] alebo [HLG3].
709: Farebný tón, keď je [Gamma] nastavené na [HLG], [HLG1], [HLG2] alebo [HLG3] a videozáznamy sa snímajú s farbami HDTV (BT.709).

Saturation
Nastavenie sýtosti farieb. (-32 až +32)

Color Phase
Nastavenie fázy farieb. (-7 až +7)

Color Depth
Nastavenie farebnej hĺbky pre každú fázu farieb. Táto funkcia je účinnejšia pre chromatické farby a menej účinná pre achromatické farby. Farba nadobudne sýtosť pri zvýšení hodnoty nastavenia smerom ku kladnej polohe a svetlejší vzhľad pri znížení hodnoty smerom k zápornej polohe. Táto funkcia je účinná aj v prípade, že [Color Mode] je nastavené na [Black & White].
[R] -7 (svetločervená) až +7 (tmavočervená)
[G] -7 (svetlozelená) až +7 (tmavozelená)
[B] -7 (svetlomodrá) až +7 (tmavomodrá)
[C] -7 (svetlozelenomodrá) až +7 (tmavozelenomodrá)
[M] -7 (svetlopurpurová) až +7 (tmavopurpurová)
[Y] -7 (svetložltá) až +7 (tmavožltá)

Detail
Nastavenie položiek pre [Detail].
Level: Nastavenie úrovne [Detail]. (-7 až +7)
Adjust: Nasledujúce parametre sa dajú zvoliť manuálne.
 • Mode: Voľba automatického/manuálneho nastavenia. (Auto (automatická optimalizácia) / Manual (Detaily sa nastavujú manuálne.))
 • V/H Balance: Nastavenie vertikálneho (V) a horizontálneho (H) vyváženia DETAILOV. (-2 (vypnutie vertikálnej strany (V)) až +2 (vypnutie horizontálnej strany (H)))
 • B/W Balance: Voľba vyváženia spodných DETAILOV (B) a horných DETAILOV (W). (Type1 (smerom k spodnej polohe DETAIL (B)) až Type5 (smerom k hornej polohe DETAIL (W)))
 • Limit: Nastavenie limitnej úrovne pre [Detail]. (0 (Spodná limitná úroveň: s pravdepodobnosťou obmedzenia) až 7 (vysoká limitná úroveň: bez pravdepodobnosti obmedzenia))
 • Crispning: Nastavenie úrovne zostrenia obrysov. (0 (plytká úroveň zostrenia obrysov) až 7 (hlboká úroveň zostrenia obrysov))
 • Hi-Light Detail: Nastavenie úrovne [Detail] v oblastiach s vysokou intenzitou. (0 až 4)

Skopírovanie nastavení do iného čísla profilu obrazu
Nastavenia profilu obrazu je možné skopírovať do iného čísla profilu obrazu.
MENU (Exposure/Color) → [Color/Tone][Picture Profile][Copy].

Spôsob resetovania profilu obrazu na východiskové nastavenie
Profil obrazu je možné resetovať na východiskové nastavenie. Nie je možné resetovať naraz všetky nastavenia profilu obrazu.
MENU (Exposure/Color) → [Color/Tone][Picture Profile][Reset].

Poznámka

 • Ak chcete zvoliť odlišné nastavenia pre videozáznamy a statické zábery, označte [Picture Profile] v rámci [Different Set for Still/Mv].
 • Ak vypracujete zábery vo formáte RAW s nastaveniami snímania, nasledujúce nastavenia sa vo výsledku neodrazia:
  • Black Level
  • Black Gamma
  • Knee
  • Color Depth
 • Ak zmeníte [Gamma], zmení sa aj dostupný rozsah hodnôt citlivosti ISO.
 • V tmavých oblastiach sa môže vyskytnúť viac šumu, a to v závislosti od nastavení gama. Môže sa to zlepšiť nastavením kompenzácie objektívu na [Off].
 • Pri použití gama S-Log2 alebo S-Log3 bude šum badateľnejší v porovnaní s inými typmi gama. Ak je aj naďalej značný výskyt šumu, a to aj po spracovaní záberov, môže sa to zlepšiť snímaním so svetlejším nastavením. Dynamický rozsah sa však zodpovedajúcim spôsobom zúži, keď snímate so svetlejším nastavením. Pri použití S-Log2 alebo S-Log3 odporúčame vopred skontrolovať záber na základe skúšobného snímania.
 • Nastavenie [ITU709(800%)], [S-Log2] alebo [S-Log3] môže spôsobiť chybu v používateľskom nastavení vyváženia bielej. V tomto prípade najprv vykonajte používateľské nastavenie s inou gama ako [ITU709(800%)], [S-Log2] alebo [S-Log3] a potom znova zvoľte gama [ITU709(800%)], [S-Log2] alebo [S-Log3].
 • Ak nastavíte [Slope] na +5 v položke [Manual Set] v rámci [Knee], [Knee] sa deaktivuje.
 • S-Gamut, S-Gamut3.Cine a S-Gamut3 sú farebné priestory výlučne od spoločnosti Sony. Nastavenie S-Gamut tohto fotoaparátu však nepodporuje celý farebný priestor S-Gamut; je to nastavenie určené na dosiahnutie reprodukcie farieb ekvivalentných priestoru S-Gamut.