Dočasná zmena funkcie ovládača (My Dial Settings)

statický záber, videozáznam

Požadované funkcie môžete priradiť prednému ovládaču, zadnému ovládaču a ovládaciemu koliesku a zaregistrovať maximálne tri kombinácie nastavení ako nastavenia funkcie „My Dial“. Môžete rýchlo vyvolať alebo prepnúť zaregistrované nastavenia funkcie „My Dial“ stlačením používateľského tlačidla, ktoré ste vopred priradili.

Registrácia funkcií pre „My Dial“

Zaregistrujte funkcie, ktoré chcete priradiť prednému ovládaču, zadnému ovládaču a ovládaciemu koliesku ako [My Dial 1][My Dial 3].

 1. MENU → (Setup) → [Dial Customize][My Dial Settings].
 2. Zvoľte ovládač alebo koliesko pre (My Dial 1) a stlačte stred ovládacieho kolieska.
 3. Zvoľte požadovanú funkciu na priradenie pomocou hornej/spodnej/ľavej/pravej strany ovládacieho kolieska a potom stlačte stred ovládacieho kolieska.

  • Zvoľte „--“ (Not set) pre ovládač alebo koliesko, ktorému nechcete priradiť žiadnu funkciu.
 4. Po voľbe funkcií pre všetky ovládače a koliesko v (My Dial 1) zopakovaním krokov 2 a 3, zvoľte [OK].

  Zaregistrujú sa nastavenia pre (My Dial 1).

  • Ak chcete zaregistrovať aj (My Dial 2) a (My Dial 3), použite rovnaký postup, ako je popísaný vyššie.


Priradenie tlačidla na vyvolanie funkcie „My Dial“

Priraďte používateľské tlačidlo na vyvolanie zaregistrovaných nastavení „My Dial“.

 1. MENU → (Setup) → [Operation Customize][Custom Key Setting] alebo [Custom Key Setting] → Zvoľte tlačidlo, ktoré chcete použiť na vyvolanie „My Dial“.
 2. Zvoľte číslo nastavenia „My Dial“, ktoré chcete vyvolať alebo vzor na prepnutie „My Dial“.


Podrobnosti položky ponuky

My Dial 1 during Hold /My Dial 2 during Hold/My Dial 3 during Hold:
Počas podržania stlačeného tlačidla sa funkcie, ktoré ste zaregistrovali do [My Dial Settings], priradia príslušnému ovládaču/koliesku.
My Dial 1→2→3 :
Po každom stlačení tlačidla sa bude funkcia meniť v nasledujúcej postupnosti: „Normálna funkcia → Funkcia My Dial 1 → Funkcia My Dial 2 → Funkcia My Dial 3 → Normálna funkcia“.
Toggle My Dial 1 /Toggle My Dial 2/Toggle My Dial 3:
Funkcia zaregistrovaná pomocou [My Dial Settings] sa zachová, aj keď nepodržíte stlačené dané tlačidlo. Opätovným stlačením tlačidla sa vrátite k normálnej funkcii.


Snímanie počas prepínania „My Dial“

Počas snímania môžete vyvolať „My Dial“ pomocou používateľského tlačidla a snímať v rámci toho, ako meníte nastavenie snímania otočením predného ovládača, zadného ovládača a ovládacieho kolieska.


V nasledujúcom príklade sú nižšie uvedené funkcie zaregistrované do „My Dial“ a [My Dial 1→2→3] je priradené tlačidlu C1 (Používateľské nastavenie 1).

Ovládacia časť My Dial 1 My Dial 2 My Dial 3
Ovládacie koliesko Citlivosť ISO White Balance Not set
Predný ovládač Av Creative Look Move AF Frame : Std
Zadný ovládač Tv Exposure Comp. Move AF Frame : Std
 1. Stlačte tlačidlo C1 (Používateľské nastavenie 1).

  Funkcie zaregistrované do [My Dial 1] sa priradia ovládaciemu koliesku, prednému ovládaču a zadnému ovládaču.

  • Ikony funkcií zaregistrovaných do [My Dial 1] sa budú zobrazovať v spodnej časti obrazovky.

 2. Otočením ovládacieho kolieska nastavte hodnotu citlivosti ISO a otočením predného ovládača nastavte hodnotu clony a otočením zadného ovládača nastavte rýchlosť uzávierky.
 3. Znova stlačte tlačidlo C1. Funkcie zaregistrované do [My Dial 2] sa priradia ovládaciemu koliesku, prednému ovládaču a zadnému ovládaču.
 4. Otočením ovládacieho kolieska nastavte [White Balance], otočením predného ovládača nastavte [Creative Look] a otočením zadného ovládača nastavte [Exposure Comp.].
 5. Znova stlačte tlačidlo C1 a zmeňte hodnoty nastavení funkcií zaregistrovaných do [My Dial 3].
 6. Stlačením tlačidla spúšte spustite snímanie.

Poznámka

 • Nastavenia „My Dial“, v ktorých sú každý ovládač/koliesko nastavené na [Not set], sa nevyvolajú, keď sa stlačí používateľské tlačidlo. Preskočia sa aj v [My Dial 1→2→3].
 • Aj keď sa ovládač/koliesko uzamkne pomocou funkcie [Lock Operation Parts], dočasne sa odomkne, keď sa vyvolá „My Dial“.