TC/UB

videozáznam

Informácie časového kódu (TC) a používateľského bitu (UB) je možné zaznamenať ako dáta pripojené k videozáznamom.

 1. MENU (Shooting) → [TC/UB] → Zvoľte položku ponuky a nastavte požadovaný parameter.

Podrobnosti položky ponuky

Time Code Preset:
Nastavenie časového kódu.
User Bit Preset:
Nastavenie používateľského bitu.
Time Code Format:
Nastavenie spôsobu zaznamenávania časového kódu. (Len keď je [NTSC/PAL Selector] nastavené na NTSC.)
Time Code Run:
Nastavenie formátu spočítavania časového kódu.
Time Code Make:
Nastavenie formátu zaznamenávania časového kódu na záznamové médium.
User Bit Time Rec:
Nastavenie možnosti zaznamenávania času ako používateľského bitu.


Spôsob nastavenia časového kódu (Time Code Preset)

 1. MENU (Shooting) → [TC/UB][Time Code Preset].
 2. Otočte ovládacie koliesko a zvoľte prvé dve číslice.
  • Časový kód je možné nastaviť v rámci nasledujúceho rozsahu.
   Keď sa zvolí [60p]: 00:00:00.00 až 23:59:59.29

   *Keď sa zvolí [24p], budete môcť zvoliť posledné dve číslice časového kódu v násobkoch štyroch od 0 do 23 snímok.
   Keď sa zvolí [50p]: 00:00:00.00 až 23:59:59.24

 3. Nastavte ostatné číslice podľa rovnakého postupu ako v kroku 2 a potom stlačte v strede ovládacieho kolieska.

Spôsob resetovania časového kódu

 1. MENU (Shooting) → [TC/UB][Time Code Preset].
 2. Stlačením tlačidla (Vymazať) resetujete časový kód (00:00:00.00).


Spôsob nastavenia používateľského bitu (User Bit Preset)

 1. MENU (Shooting) → [TC/UB][User Bit Preset].
 2. Otočte ovládacie koliesko a zvoľte prvé dve číslice.
 3. Nastavte ostatné číslice podľa rovnakého postupu ako v kroku 2 a potom stlačte v strede ovládacieho kolieska.


Spôsob resetovania používateľského bitu

 1. MENU (Shooting) → [TC/UB][User Bit Preset].
 2. Stlačením tlačidla (Vymazať) resetujte používateľský bit (00 00 00 00).


Spôsob voľby metódy snímania pre daný časový kód (Time Code Format *1)

 1. MENU (Shooting) → [TC/UB][Time Code Format].
DF:
Zaznamená sa časový kód vo formáte Drop Frame*2.
NDF:
Zaznamená sa časový kód vo formáte Non-Drop Frame.

*1Len keď sa [NTSC/PAL Selector] nastaví na NTSC.

*2Časový kód je založený na 30 snímkach za sekundu. Medzi skutočným časom a časovým kódom sa však počas dlhodobého snímania vyskytne rozdiel, keďže snímková frekvencia obrazového signálu NTSC je približne 29,97 snímok za sekundu.Korekcia tejto medzery sa vykonáva pomocou funkcie drop frame, aby sa časový kód rovnal skutočnému času. V rámci funkcie drop frame sa prvé 2 čísla snímok odstránia každú minútu okrem každej desiatej minúty.Časový kód bez tejto korekcie sa nazýva non-drop frame.

 • Nastavenie sa pevne nastaví na [-] pri snímaní vo formátoch 4K/24p alebo 1080/24p.


Spôsob voľby formátu počítania pre daný časový kód (Time Code Run)

 1. MENU (Shooting) → [TC/UB][Time Code Run].
Rec Run:
Nastavenie režimu krokovania pre časový kód, ktorý sa spustí len počas snímania. Časový kód sa zaznamenáva následne od posledného časového kódu predchádzajúceho snímania.
Free Run:
Nastavenie režimu krokovania pre časový kód, ktorý sa spustí kedykoľvek bez ohľadu na činnosť fotoaparátu.
 • Časový kód sa nemusí zaznamenať postupne v nasledujúcich situáciách, aj keď časový kód postupuje v režime [Rec Run].
  • Keď sa zmenil záznamový formát.
  • Keď sa odstráni záznamové médium.


Spôsob voľby toho, ako sa bude časový kód zaznamenávať (Time Code Make)

 1. MENU (Shooting) → [TC/UB][Time Code Make].
Preset:
Zaznamená sa novonastavený časový kód na záznamové médium.
Regenerate:
Načíta sa posledný časový kód predchádzajúceho snímania zo záznamového média a následne sa zaznamená nový časový kód od posledného časového kódu. Časový kód bude postupovať v režime [Rec Run] bez ohľadu na nastavenie [Time Code Run].
Načítanie časového kódu sa bude líšiť nasledovne v závislosti od nastavenia [Recording Mode] v [Rec. Media Settings].
 • Keď sa [Recording Mode] nastaví na [Simult. ()] alebo [Simult. (/)], časový kód sa načíta z pamäťovej karty v slote 1.
 • Keď sa [Recording Mode] nastaví nasledovne, časový kód sa načíta z pamäťovej karty, na ktorú sa budú zaznamenávať videozáznamy.
  • [Standard]
  • [Simult. ()]
  • [Sort(RAW/JPEG)]
  • [Sort (RAW/HEIF)]
  • [Sort (HEIF/RAW)]
  • [Sort(/)]